System- og livsverden...


Det moderne samfunds to-deling...

Systemverden...

Systemverden består af de livsområder, hvor det formelle liv og den materielle reproduktion foregår.

Det er de økonomiske systemer og arbejdspladser. Og de offentlige systemer: Uddannelsesinstitutioner, dagplejen og lægen.

Systemverden bliver en større og større del af hverdagslivet – og det betyder mere og mere for den enkeltes liv, at være i godt samspil med de normer og krav, der defineres af systemverden.

Behovet for normtilpasning – er knyttet til vores identitet som samfundsborger – og frygten for at blive marginaliseret. Foucault har beskrevet de tilpasningsmekanismer, der kommer til udtryk ved disciplinering og selvdisciplinering.

Vores samtidskultur bærer stort præg af disse disciplinerende tilpasningsmekanismer, der går i spænd med selvrealisering.

I systemverden er vi er alle vores egen lykkes smed – det handler bare om at effektivisere os selv – og udvikle os selv – til bedre og mere effektive mennesker – og gode samfundsborgere.

...

Læs synsvinkler på » System og » Systemdannelse på: Samfundet på tværs...

...

Livsverden...

Livsverden består af de livsområder, hvor det uformelle liv foregår.

Det er vores private liv – og private relationer til andre.

Jeg ser livsverden som den "frie" del af verden. Den del af verden der er rigest på menneskelige nuancer, kreativitet, kunst, og upoleret liv…

De frivillige organisationer og netværker spiller en stor rolle til bevarelse af livsverden og civilsamfundet – og fremstår mange gange som et alternativ til systemverdens rolle.

Men livsverden og civilsamfundet er heller ikke en homogen verden. Her mødes forskellige livsværdier og kulturforskelle i hverdagens "kampe" for at leve side om side – og sammen.

Livsformsteorien er en måde at prøve at forstå de basale værdiforskelle i indstillingen til frihed, arbejde og netværker – der kan danne grundlag for mange nabostridigheder og lokale ghettodannelser.

Sådan som vores samfund er skruet sammen, er det svært at trække en skarp grænse mellem system- og livsverden. Flere og flere livsområder kommer i berøring med systemverden, efterhånden som de traditionelle netværks- og familiemønstre ændrer sig.

Pasning af børn, ældre og syge – er i højere og højere grad blevet en systemopgave.

Den problemstilling har Habermas beskæftiget sig med. Han beskriver i sit arbejde de uheldige konsekvenser, der kan være af det, han kalder en kolonialisering af livsverden.

...

Læs om forskellige billeder af » Livsverden på siden: Samfundet på tværs...

...

Slut på side...

» Til toppen...