Kommunikation & IT…

|

…af Ulla Thorup Nielsen…

Archive for the ‘Dialogen’ Category

Udviklingsområde på tværs af kulturen: Helbredshistorik

fredag, marts 10th, 2017

“I et sundhedsvæsen, hvor samarbejdsrelationerne fungerer meget dårligt, kan det være nødvendigt at lave sin egen sammenhængende helbredshistorik, for at fastholde et seriøst fokus på eget liv og helbred i relation til sundhedsvæsnet.

Specielt hvis man har en kronisk sygdom, som der er mange fordomme overfor. Sådan som det for eksempel er tilfældet med diabetes 1.”

Læs mere: » Helbredshistorik

Åbenhed og forråelse?

lørdag, juli 25th, 2015

Der ligger mange muligheder i det åbne samfund. Muligheder for åbne ytringer for alle.

Men er det den vej, det er gået?

Det virker nogen gange tværtimod som om, at det åbne samfund har skabt en forråelse i det åbne rum?

Det kræver en høj grad af personlig etik, at håndtere åbenhed. Og det er som om at etikken “halter bagud”?

På det individuelle plan, kan åbenhed være en god ting. I det, det indebærer en stor selvaccept at være i stand til at stå inde for sig selv.

Men åbenhed indebærer ikke nødvendigvis en øget tolerance, ud fra devisen: Hvis bare andre forstår, så vil de tolerere?

» Den der lever skjult, lever godt (2010)

» Har det åbne samfund forstærket tabuiseringen? (2012)

» “Bladdød” og “blogdød”… (2013)

» Er der nogen, der hører efter? (2014)

» Den livslange undskyldning (2015)

» Relationskunst på “formel”

» Kaospilotens ABC

Er der nogen, der hører efter?

onsdag, januar 1st, 2014

http://www.youtube.com/watch?v=yo36jYgBwD4

…”Vi skal ikke lægge låg på diskussioner. Vi skal turde tage de debatter, der skal tages. Det kan være på arbejdspladsen, på skolen eller dér, hvor vi bor. Det er en god begyndelse. Næste skridt er, at vi også hører efter, hvad andre siger. Så får vi den diskussion, vi kan blive klogere af. Det kræver mod at gå ind i en debat – men også at vise storsind.”…

» Dronningens nytårstale 2013 (tekst)

» Anonymitet og ytringsfrihed?

» Har det åbne samfund forstærket tabuiseringen?

» Dialog eller debat?

» Seriøse debatter har trange kår…

» Fra tilskuer til deltager

» KOMPETENCE CV

Verden i ”småstykker”…

mandag, december 16th, 2013

Der er ingen af os, der er i stand til at undersøge hele verden til bunds, ned i mindste detalje. Selvom det da kunne være meget interessant. Men det er der ikke tid til. Verden er alt for nuanceret.

Vi får alle sammen nogle “småstykker” af verden, som vi kan have som vores undersøgelsesområde.

Vores individuelle undersøgelsesområder fylder ikke ret meget i den store målestok. Kun nogle små prikker i det store hele.

Mit undersøgelsesområde i verden kom til at handle om sprog, kommunikation, samarbejds- og organisationsformer.

Andre har andre undersøgelsesområder, som de går og tænker over.

Nogle gange er vi heldige, og ramler ind i nogen, hvis undersøgelsesområder supplerer og ligner vores egne, så vi kan udveksle erfaringer og samarbejde om at lave nogle interessante og gode ting i verden.

» KOMPETENCE CV, for én med undersøgelsesområdet: Sprog, kommunikation, samarbejds- og organisationsformer.

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Dialog og dagsorden

tirsdag, oktober 8th, 2013

For at skabe dialog kræves der en fælles dagsorden, som dialogen kan være centreret omkring.

En dagsorden kan være mange ting. Det kan være den form for dagroden, som de fleste kender fra møder. Men det kan også være et begreb, som for eksempel begrebet tilgængelighed. Det kan være en overordnet rammestyring, som for eksempel servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og selvbestemmelse. Det kan være en struktur for videndeling, som alle kan relatere sig til. Og det kan være biologiske / konstanter til vurdering af spørgsmål om liv, død og menneskelig trivsel.

Biologi /naturvidenskab: Liv, død og trivsel.

De målbare biologiske / naturvidenskabelige konstanter kan være den fælles dagsorden, der bruges som grundlag for etiske og menneskelige dilemmaer og spørgsmål om liv, død og trivsel.

De målbare biologiske / naturvidenskabelige konstanter er eksakte og entydige, men giver ikke eksakte og entydige svar på de etiske og menneskelige dilemmaer og spørgsmål.

» Hvornår er mennesket i “virkeligheden” et “rigtigt” menneske?

» Biologiske afvigelser, psykiske diagnoser og psykisk ustabilitet

» Sundhedsprofiler

Struktur: Koordinering af opgave- og videndeling.

Det, der binder samarbejde sammen, er fælles synlig kommunikationsstruktur, fælles synlige overordnede værdier og rammer, og fælles synlige retningslinier for opgavefordeling og aftaler.

» Koordinerende KRYKKER – i KAOS…,

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 3

Rammestyring: Serviceloven.

En rammestyring er en overordnet målsætning / ramme for en problemstilling, der danner grundlag for prioritering og tolkning på det konkret og praktiske plan.

Et eksempel på en sådan overordnet målsætning / ramme for en problemstilling er servicelovens bestemmelser for magtanvendelse og selvbestemmelse indenfor institutionsverden.

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 2

Begreb: Tilgængelighed.

Begrebet: Tilgængelighed, er et eksempel på, hvordan et begreb kan sætte dagordenen for dialogen om en problemstilling, hvor der er mange forskellige aktører med forskellige interesser og synsvinkler på problemstillingen.

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 1

Organisationsudvikling og sammenhængskraft.

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Videndeling

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Fokuspunkter

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Verdensbilleder

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 4

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 3

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 2

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Projektet

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 1

» Samfundspolitisk styring og regulering

» Forandringsprocesser og projektledelse

» Voksenpædagogik, skrivemetode og læringsrum

Dialog eller debat?

søndag, marts 10th, 2013

Dialog må siges at være en ret svær “kunstart”…

For at dialog skal lykkes, kræver det, at hver enkelt er i stand til at sætte sig ud over behovet for at få sin egen synsvinkel bekræftet…

Debat handler om at overbevise, påvirke og “vinde” sympati for egne opfattelser og synspunkter…

Dialog handler om at afklare forskellige opfattelser og synspunkter som grundlag for fælles koordinering…

Mange forsøg på dialog ender med debat…

Debat er konkurrencebetonet…

Dialog er diplomatisk pragmatisme…

» Indre ro og udadvendt eksponering…

» Folkekirken og kristen bevægelse…

» Seriøse debatter har trange kår…

» Har det åbne samfund forstærket tabuiseringen?

Stereotype ”SANDHEDER”…

onsdag, juni 6th, 2012

De fleste bliver med jævne mellemrum konfronteret med stereotype “sandheder” – som man ikke rigtigt kan få til at hænge sammen med ret meget af det, man kender fra sit eget liv – og den virkelighed man oplever og kender. Så kalder vi det nogen gange varmluftigt og virkelighedsfjernt.

Men selvom vi godt kan se, at noget virker varmluftigt og virkelighedsfjernt – så kan det godt være svært at modargumentere sandhedsværdien i det, vi bliver præsenteret for. Og nogen gange er det også omsonst at forsøge på det. De fleste mennesker, der beskæftiger sig med argumentation, dokumentation og analyse, er som oftest dygtige mennesker, der godt kan finde ud af at bruge en “lommeregner” og skrue en analyse og argumentation sammen – så der hverken er regnefejl, fejlkonklusioner – og andet der er let at “slå ned” på.

Det, der afgør, om noget er varmluftigt og stereotypt, afhænger ikke så meget af, hvad der er med i en analyse, vurdering og argumentation – men derimod om alt det, der IKKE ER MED.

Så den måde, man kan “sætte ord på”, forholde sig til og modargumentere stereotype “sandheder” – er ved at fokusere på, hvad der er med i analysen, i forhold til alt det der IKKE ER MED.

» Videnskab, pseudovidenskab – og pseudovidenskabelig anvendelse af det videnskabelige…

» Argumentationsteknik: Bliv aktiv i debatten!

Afklaring og synliggørelse af eget ståsted – det bedste udgangspunkt for dialog…

mandag, april 9th, 2012

En rummelighedstankegang, der baserer sig på, at integration mellem mennesker handler om at integrere hinandens grundværdier – og gøre dem til en del af sine egne grundværdier – er næsten dødsdømt på forhånd.

Det bliver købmandskab efter melodien: Klip en tå og hak en hæl.

Og der er i bund og grund ikke rigtigt nogen, der har det helt godt med at give køb på de grundlæggende personlige værdier.

Dialog og sammenhængskraft

Man kommer længst med integration og social omgang mellem mennesker, ved at fokusere på en afklaring og synliggørelse af de individuelle ståsteder – som udgangspunkt og grundlag for dialogen om, hvordan man socialt kan omgås hinanden – med de forskellige værdier, som mennesker nu engang har…

» Dialog eller videndeling?

Kan det lade sig gøre at vinde en dialog?

mandag, januar 16th, 2012

En åben dialog har ingen vindere. Den skulle derimod gerne medføre at parterne “når” hinanden på et nyt fælles grundlag. Ellers har dialogen ikke været god…

Det er vigtigt at skelne mellem dialog og debat. I debatter duelleres der, for at vinde…

Dialog eller videndeling?

onsdag, august 31st, 2011

Det er en god beskrivelse af de fælles opgaver og problemstillinger, der sikrer den gode dialog.

Videndeling…

Udveksling af viden og informationer.

Forsøget på at etablerer det dialogbaserede kommunikationssamfund – er – synes jeg – indtil videre strandet noget på, at der har været et stort fokus på formidling af viden.

Så vi har fået et meget videns-tungt samfund – hvor dialogen om problemstillinger kan blive meget hæmmet af de større og større krav til specialiseret viden, der efterhånden kræves af den almindelige samfundsborger. Det er næsten kammet over i de alvidendes samfund.

Det går igen – både i de samfundspolitiske debatter – men også i hverdagen i kontakten mellem borgere og den etablerede systemverden.

Dialog…

Dialog og sammenhængskraft.

Det er en god beskrivelse af de fælles opgaver og problemstillinger, der sikrer den gode dialog.

Det er også det, der sikrer sammenhængskraften: Dialogen om de fælles opgaver og problemstillinger.

Ligeværdige mennesker KOMMUNIKERER – MED hinanden…

tirsdag, oktober 12th, 2010

Ikke ”rundt om”, ”bag om”, ”oven om” – eller om – men MED…

Nedenstående illustrerer tre forskellige varianter af medarbejder-kommunikation indenfor social- og sundhedsområderne. Eksemplerne viser hvor stor indflydelse kommunikationen har på, om en situation bliver en god oplevelse – eller en dårlig oplevelse. Men også hvor lidt, der i realiteten skal til – for at vende noget negativt til noget positivt.

Lukket kommunikation…

Hvad ved andre om MIT behov!

Her mangler åbenhed overfor hverdagsvariationer i individuelle behov. Mennesker bliver stereotype ”genstande”.

Åben kommunikation…

Meget frit – men skal jeg absolut tage stilling til HELE VERDEN – HVER DAG?

Her mangler stabilitet og ”aflastning”. Den problemstilling opstår, når medarbejderne ikke lærer de mennesker, de har med at gøre – at kende – på det individuelle plan.

Åben  og lukket kommunikation…

Dejligt – trygt, afslappende – og frit…

Her er der aflastning fra at skulle forklare sig selv ned i mindste detalje, den ene gang efter den anden – i kombination med muligheden for hverdagsvariationer.

Ovenstående er min egen erfaringsopsamling, fra det jeg har oplevet og kender til kommunikation mellem medarbejdere og målgrupper indenfor social- og sundhedsområderne.

Transaktionsanalysen giver et meget enkelt og meget praktisk anvendeligt bud på – hvad der karakteriserer ligeværdig kommunikation.

Transaktionsanalyse – Taler du op, ned eller ”ligeud”?

torsdag, december 3rd, 2009

Indenfor kommunikation og voksenpædagogik bruges transaktionsanalysen som redskab til at analysere de roller, der afspejles i en samtale.

Modellen er enkel, let at forstå og let at anvende i praksis. Den bygger på 5 grundlæggende roller: Kritisk forælder, omsorgsfuld forælder, voksen, det frie barn og det tilpassede barn. De fleste vil have oplevet de forskellige roller i forskellige relationer.

Det modellen kan bruges til, er at vurdere om de roller forskellige parter indtager i en samtale, er passende i forhold til de relationer, de har til hinanden.

Mange har oplevet at blive overrumplet, når modparten i en samtale reagerer med en rolle, som er ude af trit med den rolle, der var forventet. Det kan for eksempel være en “forælder” reaktion på et spørgsmål, hvor der er forventet en “voksen” reaktion. Det kan også være en “det tilpassede barn” reaktion, på en henvendelse fra en “voksen” rolle. Der er i de tilfælde tale om, at rollerne krydser hinanden – og samtalen bliver ikke ligeværdig.

Se en god beskrivelse af transaktionsanalyse som metode til at analysere samtaler HER