Implementering af trosfrihed?

Selvfølgelig er det potentielt muligt at implementere trosfrihed / mental frihed. Det er jo mennesker, der skaber fortolkningerne og definerer de sociale rammer for trosfrihed / mental frihed.

Set ud fra en intellektuel og videnskabsetisk synsvinkel så hører religiøse og spirituelle dogmer ind under det pseudovidenskabelige område, og bør derfor tolkes i relation til aktuel kontekst (Tid, sted og sociale vilkår) for at være i overensstemmelse med den individuelle integritet. Overfladiske, stereotype og generaliserede tolkninger er i modstrid med den individuelle integritet.

Videnskab, pseudovidenskab – og pseudovidenskabelig anvendelse af det videnskabelig (April 2012)

“Det videnskabelige kan godt være lidt af en kompleks verden – hvor vi både har de eksakte videnskaber (de naturvidenskabelige), de erfaringsbaserede videnskaber (pseudovidenskaberne: Pædagogik, psykologi, sociolog mm) – og den pseudovidenskabelige håndtering / anvendelse af både de eksakte og de erfaringsbaserede videnskaber…”

Læs mere: » Videnskab, pseudovidenskab – og pseudovidenskabelig anvendelse af det videnskabelig (April 2012)

Faktorer der har betydning for implementering af trosfrihed

I det følgende er der en beskrivelse af den kompleksitet af faktorer, der har betydning for implementering af trosfrihed – og hvordan de forskellige faktorer påvirker hinanden.

Implementeringen af trosfrihed kræver en adskillelse mellem statsdannelse, kultur og religion (Juni 2016)

“Den måde, man bliver nødt til at arbejde med implementeringen af trosfrihed, er ved at arbejde hen imod en adskillelse mellem statsdannelse, kultur og religion.

Statsdannelsen bør være det fælles rum for alle, uanset det individuelle personlige forhold til tro og spiritualitet. Og det rum bør være funderet i en fælles etik med retningslinier, der beskytter den individuelle integritet.”

“Og så er det også vigtigt at bemærke, at feltet for trosfrihed ikke kun handler om de store verdensreligioner. Det er i bred forstand feltet for mental, spirituel og åndelig frihed, der dækker langt bredere. For det er generelt set feltet for mental sundhed. Og dermed også feltet for mental / psykisk overbelastning / ustabilitet / sygdom. Så det at arbejde frem mod individuel trosfrihed er også en nødvendig del af arbejdet for at forebygge forekomsten af psykisk overbelastning / ustabilitet / sygdom, som vi i de senere år har oplevet en kraftig stigning af i det danske samfund.”

Læs mere: » Implementeringen af trosfrihed kræver en adskillelse mellem statsdannelse, kultur og religion (Juni 2016)

Gudstro, social orientering – og individuel integritet (Maj 2016)

“Hvad vil det sige at vælge positiv Gudstro?

Ja – det handler om at give slip på medmenneskelig fordømmelse i guddommelig / åndeligt perspektiv, og i stedet vælge at have tillid til, at det “regnskab” klarer Gud / det guddommelige nok på bedste vis uden menneskelig indblanding.”

Læs mere: » Gudstro, social orientering – og individuel integritet (Maj 2016)

Centrale problematikker ved religiøse forandringsprocesser (September 2014)

“Religiøse forandringsprocesser er en kompleks størrelse, der påvirkes og udvikles gennem tiltag fra flere forskellige sider på en gang.

Så hvis man skal forsøge at påvirke og styre nogle af de religiøse forandringsprocesser, kræver det en mangesidet indsats.

En indsats der overordnet set tager højde for følgende centrale problematikker:

  • Tolkningen af de hellige skrifter
  • Gudsforholdet
  • Forholdet til anderledestænkende
  • Mission og / eller dialog?
  • Personlige livsoplevelser
    • Personlige livsoplevelser og trosforholdet
    • Personlige livsoplevelser og forholdet til anderledestænkende”

Læs mere: » Centrale problematikker ved religiøse forandringsprocesser (September 2014)

Den tværreligiøse “formel” (Marts 2014)

“Egen erfaringsbaseret skematiske opstilling af sammenhængene mellem universel og social orientering. Lavet på baggrund af debatter og videndeling omkring det tværkulturelle samfunds problematikker.

Den universelle orientering går på tværs af religiøse og kulturelle forskelle, og spiller en afgørende betydning for opfattelsen og indstillingen til andres kulturelle og religiøse baggrund.”

Læs mere: » Den tværreligiøse “formel” (Marts 2014)

Udvikling af mål og visioner i folkekirken (Maj 2012)

“Centralt for en god styring af mål og visioner er definitionen af kerneværdien – og rammerne for synlige konkrete mål.

Det følgende er en idéskitse til – hvordan en plan for udvikling af mål og visioner i folkekirken kunne se ud…”

Læs mere: » Udvikling af mål og visioner i folkekirken (Maj 2012)

På “tværs” – af en “guru” (Maj 2012)

“Så dukkede konceptet også op som ledelsesstil. På en nystartet boenhed for voksne udviklingshæmmede. Medarbejderne knækkede psykisk på stribe. Arbejdstilsynet greb ind – kort efter at jeg havde sagt op…

På pædagogik kurset på KUA – mødte jeg igen på “konceptet”. Selvets disciplinering. En ledelsesstil, der var velkendt – og blev beskrevet af forskellige teoretikere med kritiske øjne. En sammenblanding af ledelse og religion. En religion ved navn “selvudvikling”. Selvet som afgud.

Underligt at den religion kvit og frit har kunnet brede sig i det offentlige rum. Når man tænker på, hvor meget debat og afstandstagen der ellers er omkring religion, religiøse symboler og tro i det offentlige rum.

Hvordan hænger det sammen med tros og religionsfrihed?”

Læs mere: » På “tværs” – af en “guru” (Maj 2012)

Foucault – Disciplinering – En moderne magtteknologi (2008)

“Den form for magt som Foucault beskæftiger sig med, er den der ligger i samfundsstrukturen og samfundsnormen – ikke den der ligger i de demokratiske og juridiske magtinstanser.

Et eksempel på den magtinstans der ligger i normen og strukturen: Kan være arbejdsmarkedstilknytningen, som i vores samfund bliver tillagt en høj grad af identitetsskabende værdi. Det har høj status at være karriereorienteret, veluddannet – og være forandringsparate og motiveret for løbende udvikling af viden og færdigheder. Det giver lav status at være ledig – og mangle ressourcer til selv at takle ledigheden.

Den problemstilling bliver forstærket af sociale projekter og analyser, der definerer befolkningsgrupper som enten ressourcestærke eller tabere i det officielle system. For ledige gælder der en rangering i matchgrupper, alt efter hvor tæt den enkelte er på at matche de krav der er defineret til en effektiv arbejdskraft.

I Foucaults perspektiv så påvirker den form for rangering vores måde at takle livet på. Vi påvirkes af frygten for at blive marginaliseret i forhold til samfundsnormen og samfundsstrukturen. Det er ikke juridisk kriminelt at være ressourcesvag i forhold til arbejdsmarkedet – men det har betydning for den sociale status i samfundet.

En anden central pointe hos Foucault, er det individuelle præg. Vi bliver alle defineret og registret individuelt – og dermed rangeret i forhold til hinanden. Og på den måde forbinder samfundsnormen og strukturen det særskilte / individuelle med mangfoldigheden – gennem en rangering.”

Læs mere: » Foucault – Disciplinering – En moderne magtteknologi (2008)

Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management (2008)

“Problemformulering:

Opgavens formål er at belyse sammenhænge mellem: Moderne management som ledelsesform indenfor social- og sundhedsområderne; og dannelse af en faglig praksis, der som ovenstående eksempel, får karakter af svigt overfor målgruppen. Social- og sundhedsområdernes praksisfællesskaber, er det empiriske genstandsfelt for opgavens teoretiske perspektiver på dannelse af faglig praksis. Praksisfællesskaberne beskrives på baggrund af forskningslitteraturs analyser og resultater.

Da det er opgavens formål, at belyse sammenhænge mellem ledelsesform og faglig praksis, vil der blive inddraget flere forskellige teoretiske perspektiver, som på forskellig vis ville kunne bidrage til at belyse disse sammenhænge. Da det kan være problematisk at sammenblande flere forskellige teoretiske perspektiver i samme analyse, pga. forskelle i de teoretiske begrebers definitionsgrundlag, holdes analyserne med de forskellige perspektiver adskilte, og kun konklusionerne sammenfattes.”

Læs mere: » Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management (2008)

Beskrivelse af andre relevante aspekter (Sundhedsetik og behandlingsformer)

Individuel integritet har stor betydning for den individuelle trivsel og sundhedstilstand. Så trosfrihed / (menneskers forhold til mentalt frihed) skal også ses i relation til sundhed og trivsel, da mental frihed er en del af den individuelle integritet.

Læs mere: » Sundhedsprofiler – Videnskabsetik og behandlingstilbud (April 2015)

Læse mere: » Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

Udgivet i ...udviklingsområder på tværs af kulturen, Forandringsledelse, Kultur og normer, Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar

Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.

Kvaksalveri

Vi har blandt andet en lov i Danmark, der forbyder kvaksalveri.

Det er kriminelt at praktisere kvaksalveri! I alt fald uden for jobcentrene!

At der på et tidspunkt har været en jobcentermedarbejder, der havde fået en åbenbaring i forbindelse med et vækkelsesmøde i Forum, hvor han havde oplevet at en lam var blevet helbredet til “gående”? Og dermed havde fået en tro på, at “mirakuløse” helbredelser var mulig?

Det blev i ramme alvor brugt som argument i en sag, hvor sundhedsministeren greb og forlangte noget seriøs dokumentation for det der foregik. Og et af argumenterne var i ramme alvor, ovenstående åbenbaring fra et vækkelsesmøde i Forum?

I verden uden for jobcentrene kaldes sådan noget for kvaksalveri! Hvad mennesker vil tro på det private / personlige plan! Det er en frivillig sag! Men det er kriminelt af praktisere kvaksalveri i Danmark!

Det kan godt være er der er nogen, der tror, det her er en joke? Men det er det ikke.

Og noget af det mærkelige eksperimentarium, der foregår i jobcentrene – kaldes i den normalt civiliserede verdensorden uden for jobcentrene eksperimenterende kvaksalveri!

(Konkret eksempel: » Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017)

Det er en lovgivning – i den civiliserede verdensorden – uden for jobcentrene!

Det er strafbart at praktisere kvarkslaveri Danmark!

Det er en anden form for lovgivning!

Hvis det havde været en religiøs sekt, der dyrkede mirakuløse helbredelser på mennesker med forskellige sygdomme, på samme niveau, som det foregår i jobcentrene – så var der blevet slået benhårdt ned på det! For det har der faktisk været eksempler på!

Selvtægt

Og som sagt så er jeg ikke uddannet jurist. Men som borger kender jeg godt dansk lovgivning – og ved hvad det generelt set er ulovligt og lovligt.

En anden form for lovgivning, der gælder alle civilister i det danske samfund, er, at man ikke må begå selvtægt.

Hvis jeg som borger har en begrundet mistanke om, at jeg tror, at et andet menneske er storsvindler. Så må jeg jo ikke begå selvtægt – og finde på en eller anden måde at afstraffe dette menneske. Så skal jeg jo henvende mig til politiet, og forlægge dem min mistanke. Og overlade det til dem, at vurdere og tage stilling til, hvad der er i det. Jeg må ikke “lege” selvbestaltet politibetjent og højesteretsdommer.

Der er ingen andre instanser og borgere i Danmark, udover jobcentrene og deres ansatte, der kan give dem selv en status, hvor de “leger” både den lovgivende (Fri anarkistisk regelfortolkning), udøvende (Politi) og dømmende magt (Højesteret).

Konkret eksempel: » Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017

Undlade at hjælpe et menneske i nød

Og så eksisterer der også en anden lov i det generelle samfund – i den verden der eksisterer uden for jobcentrene.

Jeg kender som tidligere nævnt ikke de konkrete paragraffer i Karnov. Det er ikke mit speciale. Det er der andre, der ved mere om end mig.

Men jeg ved, at der er ulovligt at undlade at hjælpe et menneske i nød, hvis det kan medføre at dette menneske kan miste livet (Fysisk konkret). Det er strafbart. Jeg ved ikke om det i den her juridiske kontekst kaldes mord, manddrab eller? Det er som sagt ikke mit område.

Som jeg blandt andet har skrevet og informeret om på Facebook, så er jeg insulinkrævende diabetiker. Og som jeg også har skrevet klart og tydeligt (synes jeg da selv), så har man som diabetiker brug for daglige injektioner insulin og indtag af føde. Og også helst lidt søvn ind imellem. På den måde er diabetes 1, det der kan kaldes en “dødelig behandlingskrævende sygdom”.

Man er som diabetiker ikke den “type” / “slags” menneske, der kan spise på forhånd og oparbejde et slags “depot” (?), som man så kan “tære på” i halve og hele år, mens man desperat forsøger at rette “fejl” og “krydser” i den offentlige systemverden, samtidig med at man skal forsøge at dokumentere / bevise, at det ikke er et forsøg på at “snyde verden”, eller et behov for at gøre mig “dramatisk interessant”, når jeg “postulerer”, at det altså er ret livsvigtigt for mig – at der ikke sker alt for meget rod – på den måde, ellers slår det mig ihjel (fysisk konkret).

Jeg synes, jeg har sagt det så konkret, som det er menneskelig muligt? Men det preller jo af som vand på en gås!

Læs mere: » Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Se konkrete eksempler: » Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Erhvervsrettet opgaveprofil: Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler:

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016)

Læs mere: » Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

Erhvervsrettede opgaveprofiler (2010 – 2017)

Det opgaverettede udspil, jeg lavede i en selvbetalt pause (2010 – 2012). Og så er der siden hen kommer noget supplerende til.

» Dialog & Opgave

» Udredning, dokumentation og analyse

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave juni 2016)

Konkrete eksempler på komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018:

» Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

» Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

» Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

» Praksis-design

» UD-trykkeriet

Erhvervsrettet opgaveprofil: Projektmedarbejder

En anden af mine erhvervsrettede opgaveprofiler.

Opslag på Facebook 31. maj 2016

Projektmedarbejder til udviklingsprojekter der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt.

Har I nogle ideer til udviklingsprojekter, der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle område, som I ønsker beskrevet som konkrete projektforslag (Formål, interessenter, tidsplan, ressourceplan, budget mm), der kan ligge til grund for noget ansøgning om økonomisk støtte og realisering, så kan jeg tilbyde at lave projektbeskrivelserne i forbindelse med en 4 ugers praktik på minimum 25 timer om ugen.

Jeg bor på Amager, så praktikstedet skal helst ligge i Københavnsområdet. Jeg bor tæt på metro, og har derved let adgang til kollektiv transport i Storkøbenhavn.

Der kræves ikke nogen speciel godkendelse for at oprette en praktikaftale. Det eneste krav er, at ansættelsesstedet skal have et virksomhedsnummer, der gør, at man kan have mennesker ansat.

Blanketten der skal udfyldes kan findes på Jobnets hjemmeside, under blanketter: https://info.jobnet.dk/blanketter, og den blanket der skal bruges, er den der hedder ab.131: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab131.pdf

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering, logistik og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Jeg har endvidere stor erfaring med muligheder og begrænsninger på de digitale netværk. Fælles for den form for sociale platforme er, at det kan blive problematisk med fælles erfaringsdannelse blandt mennesker, der ikke kender hinanden i den fysik konkrete verden, fordi fortolkningsfrihederne er langt større. Det kræver stor livserfaring – og træning i at agere i forskellige sociale miljøer i den konkrete “virkelighedens verden”, at være i stand til at vurdere mennesker – og forholde sig konstruktivt til debatter og erfaringsdannelse på de digitale netværk.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig
planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA.

Læs mere om min erfaringsbaggrund i mit CV.

På forhånd tak

Venlig hilsen Ulla…

Min baggrundserfaring fremgår af mit CV: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/CV-ullatn.pdf

Konkret eksempel på udviklingsprojekt der kan stabilisere sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt:

“Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.”

Læs mere: » Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Udgivet i Borgerdannelse, Etik og grænser | Skriv en kommentar

Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017

Det er værre end et fritidshjem

» Det er værre end et fritidshjem (Maj 2018) (dkdox.tv Update)

En meget præcis og rammende beskrivelse af, hvordan den offentlige systemverden i Danmark fungerer. De gør ikke noget godt for noget eller nogen. Det er ren destruktion, det der foregår!

Dem der mirakuløst overlever at komme i nærheden af den offentlige systemverden i Danmark og kommer nogenlunde helskindet videre med livet uden at blive smadret til 100 % invalide – eller slået ihjel (Bogstavelig talt) – gør det på trods af systemansattes sabotage, chikane og destruktion. Ikke med hjælp og opbakning.

Det er rendyrket psykopatisk ondskab, det der foregår i den offentlige systemverden i Danmark.

Der er ingen normalt civiliserede mennesker, der er i stand til at opføre sig så primitivt og sygt overfor andre mennesker, som det der foregår i den offentlige systemverden i Danmark.

Erhvervsrettet opgaveprofil: Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler:

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016)

Læs mere: » Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

Erhvervsrettet opgaveprofil: Projektmedarbejder

En anden af mine erhvervsrettede opgaveprofiler.

Opslag på Facebook 31. maj 2016

Projektmedarbejder til udviklingsprojekter der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt.

Har I nogle ideer til udviklingsprojekter, der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle område, som I ønsker beskrevet som konkrete projektforslag (Formål, interessenter, tidsplan, ressourceplan, budget mm), der kan ligge til grund for noget ansøgning om økonomisk støtte og realisering, så kan jeg tilbyde at lave projektbeskrivelserne i forbindelse med en 4 ugers praktik på minimum 25 timer om ugen.

Jeg bor på Amager, så praktikstedet skal helst ligge i Københavnsområdet. Jeg bor tæt på metro, og har derved let adgang til kollektiv transport i Storkøbenhavn.

Der kræves ikke nogen speciel godkendelse for at oprette en praktikaftale. Det eneste krav er, at ansættelsesstedet skal have et virksomhedsnummer, der gør, at man kan have mennesker ansat.

Blanketten der skal udfyldes kan findes på Jobnets hjemmeside, under blanketter: https://info.jobnet.dk/blanketter, og den blanket der skal bruges, er den der hedder ab.131: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab131.pdf

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering, logistik og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Jeg har endvidere stor erfaring med muligheder og begrænsninger på de digitale netværk. Fælles for den form for sociale platforme er, at det kan blive problematisk med fælles erfaringsdannelse blandt mennesker, der ikke kender hinanden i den fysik konkrete verden, fordi fortolkningsfrihederne er langt større. Det kræver stor livserfaring – og træning i at agere i forskellige sociale miljøer i den konkrete “virkelighedens verden”, at være i stand til at vurdere mennesker – og forholde sig konstruktivt til debatter og erfaringsdannelse på de digitale netværk.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig
planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA.

Læs mere om min erfaringsbaggrund i mit CV.

På forhånd tak

Venlig hilsen Ulla…

Min baggrundserfaring fremgår af mit CV: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/CV-ullatn.pdf

Konkret eksempel på udviklingsprojekt der kan stabilisere sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt:

“Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.”

Læs mere: » Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Erhvervsrettede opgaveprofiler (2010 – 2017)

Det opgaverettede udspil, jeg lavede i en selvbetalt pause (2010 – 2012). Og så er der siden hen kommer noget supplerende til.

» Dialog & Opgave

» Udredning, dokumentation og analyse

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave juni 2016)

Konkrete eksempler på komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018:

» Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

» Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

» Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

» Praksis-design

» UD-trykkeriet

Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.

Kvaksalveri

Vi har blandt andet en lov i Danmark, der forbyder kvaksalveri.

Det er kriminelt at praktisere kvaksalveri! I alt fald uden for jobcentrene!

At der på et tidspunkt har været en jobcentermedarbejder, der havde fået en åbenbaring i forbindelse med et vækkelsesmøde i Forum, hvor han havde oplevet at en lam var blevet helbredet til “gående”? Og dermed havde fået en tro på, at “mirakuløse” helbredelser var mulig?

Det blev i ramme alvor brugt som argument i en sag, hvor sundhedsministeren greb og forlangte noget seriøs dokumentation for det der foregik. Og et af argumenterne var i ramme alvor, ovenstående åbenbaring fra et vækkelsesmøde i Forum?

I verden uden for jobcentrene kaldes sådan noget for kvaksalveri! Hvad mennesker vil tro på det private / personlige plan! Det er en frivillig sag! Men det er kriminelt af praktisere kvaksalveri i Danmark!

Det kan godt være er der er nogen, der tror, det her er en joke? Men det er det ikke.

Og noget af det mærkelige eksperimentarium, der foregår i jobcentrene – kaldes i den normalt civiliserede verdensorden uden for jobcentrene eksperimenterende kvaksalveri!

Det er en lovgivning – i den civiliserede verdensorden – uden for jobcentrene!

Det er strafbart at praktisere kvarkslaveri Danmark!

Det er en anden form for lovgivning!

Hvis det havde været en religiøs sekt, der dyrkede mirakuløse helbredelser på mennesker med forskellige sygdomme, på samme niveau, som det foregår i jobcentrene – så var der blevet slået benhårdt ned på det! For det har der faktisk været eksempler på!

Selvtægt

Og som sagt så er jeg ikke uddannet jurist. Men som borger kender jeg godt dansk lovgivning – og ved hvad det generelt set er ulovligt og lovligt.

En anden form for lovgivning, der gælder alle civilister i det danske samfund, er, at man ikke må begå selvtægt.

Hvis jeg som borger har en begrundet mistanke om, at jeg tror, at et andet menneske er storsvindler. Så må jeg jo ikke begå selvtægt – og finde på en eller anden måde at afstraffe dette menneske. Så skal jeg jo henvende mig til politiet, og forlægge dem min mistanke. Og overlade det til dem, at vurdere og tage stilling til, hvad der er i det. Jeg må ikke “lege” selvbestaltet politibetjent og højesteretsdommer.

Der er ingen andre instanser og borgere i Danmark, udover jobcentrene og deres ansatte, der kan give dem selv en status, hvor de “leger” både den lovgivende (Fri anarkistisk regelfortolkning), udøvende (Politi) og dømmende magt (Højesteret).

Undlade at hjælpe et menneske i nød

Og så eksisterer der også en anden lov i det generelle samfund – i den verden der eksisterer uden for jobcentrene.

Jeg kender som tidligere nævnt ikke de konkrete paragraffer i Karnov. Det er ikke mit speciale. Det er der andre, der ved mere om end mig.

Men jeg ved, at der er ulovligt at undlade at hjælpe et menneske i nød, hvis det kan medføre at dette menneske kan miste livet (Fysisk konkret). Det er strafbart. Jeg ved ikke om det i den her juridiske kontekst kaldes mord, manddrab eller? Det er som sagt ikke mit område.

Som jeg blandt andet har skrevet og informeret om på Facebook, så er jeg insulinkrævende diabetiker. Og som jeg også har skrevet klart og tydeligt (synes jeg da selv), så har man som diabetiker brug for daglige injektioner insulin og indtag af føde. Og også helst lidt søvn ind imellem. På den måde er diabetes 1, det der kan kaldes en “dødelig behandlingskrævende sygdom”.

Man er som diabetiker ikke den “type” / “slags” menneske, der kan spise på forhånd og oparbejde et slags “depot” (?), som man så kan “tære på” i halve og hele år, mens man desperat forsøger at rette “fejl” og “krydser” i den offentlige systemverden, samtidig med at man skal forsøge at dokumentere / bevise, at det ikke er et forsøg på at “snyde verden”, eller et behov for at gøre mig “dramatisk interessant”, når jeg “postulerer”, at det altså er ret livsvigtigt for mig – at der ikke sker alt for meget rod – på den måde, ellers slår det mig ihjel (fysisk konkret).

Jeg synes, jeg har sagt det så konkret, som det er menneskelig muligt? Men det preller jo af som vand på en gås!

Det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017

En dårlig regulering af diabetes 1 (Herunder blandt andet mangel på mad, insulin og søvn) giver en forøget risiko for forskellige betændelsestilstande i kroppen. Et af de områder, der er i risiko, er blandt andet tandkødet. Det har man efterhånden vidst i mange år. Så det ved alt og alle!

Der er jo en grund til, at vi med diabetes 1, er nødt til at passe noget bedre på os selv – end mennesker generelt set, nødvendigvis er nødt til.

Og undskyldningen for den grove vold og chikane, jeg har været udsat for i systemernes verden? Det må jo være det, der kaldes syg ondskab?

Men så kan de jantelovsforstyrrede voldspsykopater jo fryde sig over det? Nu kan jeg ikke længere “prale af” mit gode helbred? Og thi, hi, fnis – det har jeg rigtig godt af?

Stol ikke på offentlige systemansatte i Danmark. De er primitive, voldelige og sygeligt ondsindede. De går systematisk og målrettet efter at slå mennesker ihjel. Bogstavelig talt!

Det voldshelvede jeg har været udsat for (I ekstrem grad i perioden 2012 – 2018), har simpelthen været direkte målrettet mord! De har simpelthen gået direkte systematisk og målrettet efter at myrde mig. Bogstavelig talt. De er selvfølgelig pissesure over at det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017 slog fejl for dem! Der er ingen undskyldning for det. Det er ren psykopatisk ondskab! Og jeg frygter da fuldt ud berettiget for mit liv! For dem, der stod bag det bevidst planlagte mordforsøg i foråret 2017 – vil uden tvivl gøre alt det, de kan, for at opfinde en anden hjernedød undskyldning for at komme til at myrde mig! Det er da primitive og psykopatisk onde mennesker, der har “brug for” at opføre sig på den måde – overfor et andet menneske!

Opslag på Facebook 30. maj 2017

“Tandlæge i går den 29. maj 2017.

Ja – efter et regulært personligt helvede af have udsat for psykologisk eksperimenterende rus i en periode på 7 år, så lykkedes det mig trods alt at få så meget luft til mig selv, at jeg kan få fred til at tænke på mig selv, mit eget liv og helbred.

Hvilket jeg blandt andet har brugt til at få aftalt tandlægebesøg. Efter 8 år.

Status.

Slimhinderne i munden ser sund og raske ud. Så der er ikke sket nogen skade der.

Ingen huller. Så heller ingen skader der.

Men jeg har fået paradentose. Det er så heldigvis koncentreret omkring to kindtænder. De er så til gengæld så hårdt angrebet, at de skal rykkes ud så hurtigt som muligt. Og det bliver så i morgen. Der er det ved paradentose, at det er en betændelsestilstand, der breder sig til hele kroppen. Så jeg har i den her periode, hvor jeg har været udsat for en masse eksperimenter og efterfølgende økonomiske sanktioner, der har været ret katastrofale for mit helbred, på det basale plan mht blandt andet mad og insulin – der har jeg så også gået rundt med en betændelsestilstand i kroppen – formodentlig over længere tid. Paradentose kommer ikke lige fra den ene dag til den anden.

Men den betændelsestilstand bliver jeg så “helbredt” for i morgen, hvor jeg får de to angrebne kindtænder rykket ud.

Derudover ser det faktisk pænt ud. Der er lidt begyndende paradentose i et par tandlommer andet sted. Men det er ikke mere alvorligt, end at det formodentlig kan gå i sig selv igen. Nu hvor jeg så har fået en tandrensning, og forhåbentlig kan få så meget ro på i mit liv på det basale plan, at jeg ikke bliver udsat for flere primitive eksperimenter med mit liv og helbred.

Ja – det var selvfølgelig forventelig, at den her eksperimenterende rus jeg har været udsat for, ville få nogle helbredsmæssige konsekvenser for mig. Men jeg er tilsyneladende sluppet rimelig helskindet fra oplevelsen – i forhold til de helbredstjek, der indtil videre er blevet foretaget. Der ryger så to kindtænder. Og det må jeg så leve med. Det har jo sin pris, at være forsøgsdyr i andres “eksperimenterende processer”.”

Opslag på Facebook 29. maj 2017

“Der er i øvrigt også sket en ændring i registreringen i mit livstestamente.

Det er blevet ændret til, at jeg ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis jeg er uafvendeligt døende.

Min egen oprindelige registrering i sin tid gik på, at jeg ikke ønskede livsforlængende behandling hvis jeg var ude at stand til at svare for mig selv. (Så jeg ikke kunne tvangsbehandles – med noget.) Den skal der vist lige tjekkes op på.

Det er mange år siden, jeg fik lavet mit livstestamente (1997), så der kan selvfølgelig være ændret noget i formuleringerne.”

Opslag på Facebook 29. maj 2017

“De ved blandt andet, at jeg ikke har været tilknyttet psykiatrien eller har psykiatriske diagnoser. Men jeg har det selvfølgelig ikke udpræget godt, med alt det besynderlige rod i stort set alt offentlig registrering af mig.

Officielt så er det vist også ret begrænset, hvor meget bemyndigelse de har – på egen hånd? Min tilknytning er af uformel karakter.

Der er noget i det her, der virker lidt mystisk.”

Opslag på Facebook 29. maj 2017

“Der er et eller andet, der ikke hænger helt sammen.

Helt hvad, der er gang i, det ved jeg så ikke.

Men der er et eller andet, der ikke hænger helt sammen.

De der støtte-kontakt personer, de er tilknyttet distriktspsykiatrien. Men de får jo alle informationer på mig. Så de ved jo, hvad der er sket, og hvad der foregår. Ved at jeg er diabetiker.

Der er et eller andet galt.”

Opslag på Facebook 29. maj 2016

“Så lykkedes det at få fundet frem til en parallel mach på den synsvinkel, der har været min overlevelsesprofil i efterhånden mange år: Dalai Lama.

Synsvinklen og måden at forholde sig til mennesker, og det der sker omkring mig, er parallelt den samme.

Alt det vi bliver bevidste om som selverkendelse, har vi lettere ved at forholde os objektivt konstruktivt til anvendelsen af. Og skubbe ud fra os.

Det var Jette, psykolog på studenterrådgivningen i Aalborg 1991, der lærte mig denne grundlæggende lære. Det var i forlængelse af en voldsom oplevelse, der handlede om nogle venners voldsomme reaktioner på et selvmord.

Der var intet som helst galt med mig. Mit indbyggede reaktionsmønster var “genialt”, og også grunden til at jeg trods alt slap nogenlunde helskindet fra oplevelsen. Bortset fra noget helbredsmæssig overbelastning, som selvfølgelig var kritisk, og helst ikke måtte ske igen.

Men jeg havde ikke noget at lære. Ikke udover nødvendigheden af at få min synsvinkel placeret realistisk i forhold til omgivelserne. Og passe på med at det aldrig kom til at skride så langt ud i tovene i forhold til noget en anden gang. Men det var så det, der skete her i 2012.

Jette kunne godt være alvorlig bekymret for mig. Fordi mit bevidsthedsniveau og abstraktionsniveau var og er så højt, som det er. Så hvis det væltede helt ud i tovene, så kunne det være mere eller mindre umuligt at få fast grund under fødderne igen.

Nå men så langt så godt 🙂 ”

Opslag på Facebook 29. maj 2016

“Min egen personligt bedste “holistiske totaloplevelse” var da jeg i 2009 fik mulighed for at komme ud og se noget af verden 🙂

Det blev til to ture. En til Berlin 🙂 Og en til Rom 🙂

Jeg tog selvfølgelig af sted alene 🙂

Det var en helt befrielse at slippe for enten at have nogen til at “hænge på nakken af mig” – eller have ansvaret for at skulle strukturere og arrangere en helt masse for nogle andre 🙂

Så kunne jeg i stedet bare koncentrere mig om mig selv – og gøre tingene i den rækkefølge – og det tempo – der passer til mig – og mit eget temperament 🙂

Dejligt 🙂 ”

Integrationsydelsen 2016

Ja – for mit vedkommende tog det et år at få rettet fejlen. For det var en åbenlys fejl. Jeg røg ikke over i den kategori, fordi jeg havde opholdt mig i udlandet. Men fordi jeg havde stået uden indkomst i en periode.

Og det smadrede så hele mit liv igen, igen!

Her kom så mordforsøget på banen. For de mente så, at den fejl bedst blev rettet ved at slå mig ihjel! Det er typisk for den offentlige systemverden. Den måde de retter fejl på – det er ved at slå borgerne ihjel!

Og hvis man samtidig laver dokumentfalsk – ved at slette alt baggrundshistorikken – både i journalerne i sundhedsvæsnet og dit CV – og eksamensbeviser? Ja – så kan man opfinde en fantastisk sørøverhistorie om stort set næsten hvad som helst, der efterfølgende kan retfærdiggøre det hele?

For så kan de stakkels offentlige systemansatte fremstå som de perfekte og ufejlbarlige – der passer godt på samfundet – og samfundets regler!

Men de gjorde det mod bedre vidende. De løj! For de havde fået alt den nødvendige baggrundsdokumentation.

Det der er relevant at hæfte sig ved, i forbindelse med indførelsen af integrationsydelsen i 2016, er, at der sker en administrativ / “maskinel” overflytning til ydelsen. Og det betyder, at en hel del af dem (Blandt andet mig selv), der røg over på ydelsen, aldrig skulle være flyttet over på den. Det vidste man allerede, da loven blev vedtaget. Så der ville blive en hel del fejl! Så det vidste de ansatte godt! Og når man på den måde laver generelle administrative / maskinelle fejl – så burde de ansatte jo være lidt mere kvikke til at rette dem? Det er sådan en form for “bagvendt sagsbehandling”! Men det gjorde de så ikke. Tværtimod! De begyndte fuldstændig psykopatisk forstyrret at terrorisere mennesker! Det kunne da ikke komme som et chok for de ansatte, at det administrative / maskinelle producere gav anledning til en hel de fejl? Det vidste alt og alle da! Undtagen dem, der var ansat i jobcentrene? Det virker da underligt? Noget må de da vide? De kan da ikke undskylde sig med at være 100 % uvidende om stort set alt?

Læs mere om integrationsydelsen: » I dag ryger Charlotte på integrationsydelse: “Det virker fuldstændig absurd” (Juli 2016)

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Se konkrete eksempler: » Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Diabetesforeningen støtter forslag om kommercielt salg af borgerens sundhedsdata

Nå – så er diabetesforeningen, så småt ved at vågne op til virkelighedens verden – og vil forsøge at gøre noget konstruktivt for os med diabetes 1. Det har de da været meget, meget længe om!

“En ny undersøgelse fra YouGov viser, at halvdelen af danskerne ikke ved, hvad type 1-diabetes er. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse.

Blandt de adspurgte svarede næsten halvdelen, at usund livsstil – manglende motion og usund mad – er skyld i type 1-diabetes. Og 24 procent tror, at børn kan vokse sig fra sygdommen.

Det vækker bekymring hos Diabetesforeningen.

»Jeg vil gerne slå fast, at type 1-diabetes kan ramme alle. Sygdommen rammer tilfældigt – og kan hverken forebygges eller helbredes,« siger administrerende direktør, Henrik Nedergaard.”

Læs mere: » Halvdelen af danskerne tager fejl om udbredt sygdom: Den kan ramme alle (Maj 2018)

Det kunne jeg godt have brugt for 25, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2 og 1 år siden!

Det kunne have sparet mig og mit liv for mange unødvendige problemer!

Men den gang var det åbenbart ikke særlig “vigtigt” og “interessant”?

Gad vide hvorfor den lidt forkrampede pressemeddelelse først kom umiddelbart efter, at et flertal i folketinget havde besluttet af afskaffe det individuelle personlige samtykke i forbindelse med borgernes deltagelse i kommercielle sundhedsforsøg? Den kunne jo også være kommet 1 uge før? 1 år før? 5 år før? 20 år før? 25 år før? For det er jo ikke en videnskabelig nyhed! Det har man da vidst i mange år.

Gad vide hvorfor diabetesforeningen opfatter personligt samtykke ved deltagelse i forsøg som et problem, de gerne vil have afskaffet?

Der er da ingen normalt civiliseret patientforening (Eller interesseorganisation), der i ramme alvor går ind for en afskaffelse af det personlige samtykke i forbindelse med deltagelse i sundhedsforsøg!

Tværtimod! Alle normalt civiliserede patientforeninger og interesseorganisationer kæmper da med næb og klør for at beskytte patienter og borgere imod tvangsdeltagelse i kommercielle sundhedsforsøg!

“»Det specielle ved Danmark er, at vi ikke blot har biobanker, men samtidig kan samkøre alle registrene, så vi faktisk kunne gøre det samme, som både Facebook og Youtube ønsker at gøre, men på en sikker måde i forhold til borgerne,« siger Allan Flyvbjerg, direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen og et af medlemmerne af det såkaldte vækstteam.

»Danskerne stiller generelt gerne deres data til rådighed for at kunne hjælpe deres medborgere. Vi skal bruge danske sundhedsdata på en sikker måde, så vi i samarbejde med både danske og udenlandske firmaer på dansk grund kan forbedre behandling og forebyggelse,« siger Allan Flyvbjerg.

Han ser ikke et problem i, at hverken Danmark eller virksomheder, der flytter hertil, kan tjene penge som konsekvens af deres forskning:

»Der er et humanitært, men også i visse tilfælde et monetært afkast af at bruge de danske sundheds­data, men det sker jo, fordi vi hjælper medborgerne i Danmark og rundt­omkring i verden. Jeg har intet problem med, at der som noget sekundært er firmaer, der tjener penge samtidig.«”

Læs mere: » Diabetesforeningen støtter forslag om kommercielt salg af borgerens sundhedsdata (Januar 2018)

Min egen folder om diabetes 1: » Diabetes 1 – Enkel beskrivelse (Folder)

Min private hjemmeside om diabetes 1: » Livet med diabetes 1

Casestudie: Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Mit liv som hund / Forsøgsdyr)

Det er ikke lovligt at praktisere adfærdspsykologiske forsøg og eksperimenter med mennesker.

Så sådan noget er der ingen undskyldning for.

Læs mere: » Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018

Min folder om diabetes 1: » Diabetes 1 – Enkel beskrivelse (Folder)

Min private hjemmeside om diabetes 1: » Livet med diabetes 1

Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018

“Har vi en regel, er vi fritaget for ansvar, og vi behøver ikke tænke selv. Regler sætter sund fornuft ud af kraft. Regler er som oftest firkantede og giver ikke plads til sund fornuft. Det fritager det enkelte menneske fra sin ret – men også sin pligt – til at tænke selv. For mange regler fratager os ikke bare vores motivation; de gør os også dummere. Vi skal ikke opbygge systemer, som bygger på regler og kontrol, og som professor i Statskundskab Gert Tinggaard Svendsen har sagt: »Kontrol er godt, men tillid er billigere«.”

Læs mere: » Bureaukraterne sender Danmark ad helvede til (Maj 2018), kronik af Øjvind Hulgaard, advokat, Højbjerg (Jyllands-Posten)

Læs mere: » Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018 (Maj 2018)

Udgivet i Etik og grænser | Skriv en kommentar

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.

Læs mere: » Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Konkrete eksempler på hvordan anarkiet hersker indenfor den offentlige sektor i Danmark

» Det er værre end et fritidshjem (Maj 2018) (dkdox.tv Update)

En meget præcis og rammende beskrivelse af, hvordan den offentlige systemverden i Danmark fungerer. De gør ikke noget godt for noget eller nogen. Det er ren destruktion, det der foregår!

Dem der mirakuløst overlever at komme i nærheden af den offentlige systemverden i Danmark og kommer nogenlunde helskindet videre med livet uden at blive smadret til 100 % invalide – eller slået ihjel (Bogstavelig talt) – gør det på trods af systemansattes sabotage, chikane og destruktion. Ikke med hjælp og opbakning.

Det er rendyrket psykopatisk ondskab, det der foregår i den offentlige systemverden i Danmark.

Der er ingen normalt civiliserede mennesker, der er i stand til at opføre sig så primitivt og sygt overfor andre mennesker, som det der foregår i den offentlige systemverden i Danmark.

» Anklaget for vold mod anbragte børn: – Jeg står til ridderkorset (September 2017)

» Godhavndreng dropper at få sag for Højesteret (April 2018)

» Advokat for Godhavndreng: Masser af sager om ødelagte menneskeskæbner på vej (April 2018)

» VIDEO Poul Erik blev mishandlet på børnehjem: Nu kommer historien i biografen (April 2016)

» Afsløringer viser kynisk omgang med børns liv (Maj 2018)

Hvordan kan Tvind have aktiviteter i Danmark, når ledelsen er efterlyst af Interpol?

» Børnene betaler prisen for kaos hos Tvind (Oktober 2017)

» Sagen mod Tvind: Forsvundet af to omgange – nu vil Amdi have humanitær opholdstilladelse (Marts 2016)

» Kender om retssag mod Tvind: – Amdi kommer ikke (Maj 2013)

» Tvindsagen ruller igen: Arrestordre mod Amdi på vej (Maj 2013)

» Tvind-kender: Tvind er større end nogensinde (Maj 2013)

» Tvind (Wikipedia)

» Spastikerforening: KL-spin er uværdigt (Maj 2016)

» Bosteder for psykisk syge står i problemer til knæene (Maj 2016)

» Per undrer sig: Mor har været død i 9 år, men hun har lige fået en selvmodsigende besked fra e-boks (Maj 2018)

» I dag ryger Charlotte på integrationsydelse: “Det virker fuldstændig absurd” (Juli 2016)

» Efter møgsager på stribe: Nu er topdirektør færdig på Københavns Rådhus (Maj 2016)

» Kommunal topdirektør underskrev aftale om ulovlige lægetjek på jobcenter (Januar 2018)

» DR-ansat nægtet adgang på jobcenter: “Mur af manglede åbenhed” (Februar 2018)

» Anna Mee fik lavet arbejde for halv million af Øens Murerfirma (Maj 2018)

» Advokatfirma lægger sig fladt ned: En tredje Anna Mee-rapport er nu på vej (Maj 2018)

» Minister om jobcenter-skandale i København: Pilen peger på lokalpolitikere (Maj 2018)

» Enigt Folketing justerer omstridt førtidspension (Maj 2018)

» Efterlyser retssikkerhed – Aktion mod Ankestyrelsen (Maj 2018)

» 26 blødere overlevede »Blødersagen« (Juli 2014)

» Blødersagen (1980’erne – 1995) (Wikipedia)

» Endeligt punktum for Boneloc-sagen (Februar 2004)

» Boneloc-patient får erstatning (November 2003)

» Boneloc-sagen (Wikipedia)

Der findes masser af konkrete eksempler…

Fortsæt selv listen…

Snyd og fusk med borgernes personfølsomme data?

Stol ret konsekvent ikke på offentlige myndigheder i Danmark. De snyder, fusker og gambler fuldstændig anarkistisk forstyrret rundt med borgernes personfølsomme informationer.

Det er de offentlige myndighedernes (Og deres ansattes) opgave / ansvar at holde styr på borgernes personfølsomme data.

“Danmark har som medlemsland valgt også at kunne straffe offentlige myndigheder, der ikke har styr på reglerne. Her kan bøden beløbe sig til fire procent af den såkaldte driftsbevilling, dog maksimalt 16 millioner kroner.

* I Danmark er det Datatilsynet, der fører tilsyn med, at persondataloven overholdes af myndigheder og virksomheder.”

Læs mere: » FAKTA: Datasjusk koster snart virksomheder og myndigheder dyrt (Maj 2018)

“Nogen former for registersammenkøringer og anvendelse af personfølsomme oplysninger kan meget let få karakter af manipulation, hvis ikke anvendelsen sker i overensstemmelse med de grundlæggende retningslinier for videnskabsetik (Naturvidenskab, pseudovidenskab og pseudovidenskabelige effektmålinger (Statistik)).

Mange former for informationer er tids- og sted afhængige – og vil, hvis de bliver brugt på et andet tidspunkt i en eller anden sammenhæng – blive enten intetsigende, misvisende eller “varmluftige” (Overfladiske og stereotype).”

Læs mere: » Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

Diabetesforeningen støtter forslag om kommercielt salg af borgerens sundhedsdata

Nå – så er diabetesforeningen, så småt ved at vågne op til virkelighedens verden – og vil forsøge at gøre noget konstruktivt for os med diabetes 1. Det har de da været meget, meget længe om!

“En ny undersøgelse fra YouGov viser, at halvdelen af danskerne ikke ved, hvad type 1-diabetes er. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse.

Blandt de adspurgte svarede næsten halvdelen, at usund livsstil – manglende motion og usund mad – er skyld i type 1-diabetes. Og 24 procent tror, at børn kan vokse sig fra sygdommen.

Det vækker bekymring hos Diabetesforeningen.

»Jeg vil gerne slå fast, at type 1-diabetes kan ramme alle. Sygdommen rammer tilfældigt – og kan hverken forebygges eller helbredes,« siger administrerende direktør, Henrik Nedergaard.”

Læs mere: » Halvdelen af danskerne tager fejl om udbredt sygdom: Den kan ramme alle (Maj 2018)

Det kunne jeg godt have brugt for 25, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2 og 1 år siden!

Det kunne have sparet mig og mit liv for mange unødvendige problemer!

Men den gang var det åbenbart ikke særlig “vigtigt” og “interessant”?

Gad vide hvorfor den lidt forkrampede pressemeddelelse først kom umiddelbart efter, at et flertal i folketinget havde besluttet af afskaffe det individuelle personlige samtykke i forbindelse med borgernes deltagelse i kommercielle sundhedsforsøg? Den kunne jo også være kommet 1 uge før? 1 år før? 5 år før? 20 år før? 25 år før? For det er jo ikke en videnskabelig nyhed! Det har man da vidst i mange år.

Gad vide hvorfor diabetesforeningen opfatter personligt samtykke ved deltagelse i forsøg som et problem, de gerne vil have afskaffet?

Der er da ingen normalt civiliseret patientforening (Eller interesseorganisation), der i ramme alvor går ind for en afskaffelse af det personlige samtykke i forbindelse med deltagelse i sundhedsforsøg!

Tværtimod! Alle normalt civiliserede patientforeninger og interesseorganisationer kæmper da med næb og klør for at beskytte patienter og borgere imod tvangsdeltagelse i kommercielle sundhedsforsøg!

“»Det specielle ved Danmark er, at vi ikke blot har biobanker, men samtidig kan samkøre alle registrene, så vi faktisk kunne gøre det samme, som både Facebook og Youtube ønsker at gøre, men på en sikker måde i forhold til borgerne,« siger Allan Flyvbjerg, direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen og et af medlemmerne af det såkaldte vækstteam.

»Danskerne stiller generelt gerne deres data til rådighed for at kunne hjælpe deres medborgere. Vi skal bruge danske sundhedsdata på en sikker måde, så vi i samarbejde med både danske og udenlandske firmaer på dansk grund kan forbedre behandling og forebyggelse,« siger Allan Flyvbjerg.

Han ser ikke et problem i, at hverken Danmark eller virksomheder, der flytter hertil, kan tjene penge som konsekvens af deres forskning:

»Der er et humanitært, men også i visse tilfælde et monetært afkast af at bruge de danske sundheds­data, men det sker jo, fordi vi hjælper medborgerne i Danmark og rundt­omkring i verden. Jeg har intet problem med, at der som noget sekundært er firmaer, der tjener penge samtidig.«”

Læs mere: » Diabetesforeningen støtter forslag om kommercielt salg af borgerens sundhedsdata (Januar 2018)

Min egen folder om diabetes 1: » Diabetes 1 – Enkel beskrivelse (Folder)

Min private hjemmeside om diabetes 1: » Livet med diabetes 1

Casestudie: Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Mit liv som hund / Forsøgsdyr)

Det er ikke lovligt at praktisere adfærdspsykologiske forsøg og eksperimenter med mennesker.

Så sådan noget er der ingen undskyldning for.

Læs mere: » Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018

Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler:

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016)

Læs mere: » Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018

“Har vi en regel, er vi fritaget for ansvar, og vi behøver ikke tænke selv. Regler sætter sund fornuft ud af kraft. Regler er som oftest firkantede og giver ikke plads til sund fornuft. Det fritager det enkelte menneske fra sin ret – men også sin pligt – til at tænke selv. For mange regler fratager os ikke bare vores motivation; de gør os også dummere. Vi skal ikke opbygge systemer, som bygger på regler og kontrol, og som professor i Statskundskab Gert Tinggaard Svendsen har sagt: »Kontrol er godt, men tillid er billigere«.”

Læs mere: » Bureaukraterne sender Danmark ad helvede til (Maj 2018), kronik af Øjvind Hulgaard, advokat, Højbjerg (Jyllands-Posten)

Læs mere: » Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018 (Maj 2018)

Udgivet i Etik og grænser | Skriv en kommentar

Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler:

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016)

Konkrete eksempler på komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

“Mennesker der får psykisk diagnoser er lige så forskellige som andre mennesker, og det er årsagerne der giver anledning til den psykiske ustabilitet også. Når man fremadrettet skal tænke i behandling, må det foregå med udgangspunkt i de individuelle årsager, der giver anledning til ustabiliteten.”

Læs mere: » Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

“På pædagogik kurset på KUA – mødte jeg igen på “konceptet”. Selvets disciplinering. En ledelsesstil, der var velkendt – og blev beskrevet af forskellige teoretikere med kritiske øjne. En sammenblanding af ledelse og religion. En religion ved navn “selvudvikling”. Selvet som afgud. Underligt at den religion kvit og frit har kunnet brede sig i det offentlige rum. Når man tænker på, hvor meget debat og afstandsstagen der ellers er omkring religion, religiøse symboler og tro i det offentlige rum.

Hvordan hænger det sammen med tros og religionsfrihed?”

Læs mere: » Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

“Nogen former for registersammenkøringer og anvendelse af personfølsomme oplysninger kan meget let få karakter af manipulation, hvis ikke anvendelsen sker i overensstemmelse med de grundlæggende retningslinier for videnskabsetik (Naturvidenskab, pseudovidenskab og pseudovidenskabelige effektmålinger (Statistik)).

Mange former for informationer er tids- og sted afhængige – og vil, hvis de bliver brugt på et andet tidspunkt i en eller anden sammenhæng – blive enten intetsigende, misvisende eller “varmluftige” (Overfladiske og stereotype).”

Læs mere: » Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

Casestudie: Systemhenrettelsen 2012 – 2018 (Mit liv som hund / Forsøgsdyr)

Det er ikke lovligt at praktisere adfærdspsykologiske forsøg og eksperimenter med mennesker.

Så sådan noget er der ingen undskyldning for.

Læs mere: » Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Se konkrete eksempler: » Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018

“Har vi en regel, er vi fritaget for ansvar, og vi behøver ikke tænke selv. Regler sætter sund fornuft ud af kraft. Regler er som oftest firkantede og giver ikke plads til sund fornuft. Det fritager det enkelte menneske fra sin ret – men også sin pligt – til at tænke selv. For mange regler fratager os ikke bare vores motivation; de gør os også dummere. Vi skal ikke opbygge systemer, som bygger på regler og kontrol, og som professor i Statskundskab Gert Tinggaard Svendsen har sagt: »Kontrol er godt, men tillid er billigere«.”

Læs mere: » Bureaukraterne sender Danmark ad helvede til (Maj 2018), kronik af Øjvind Hulgaard, advokat, Højbjerg (Jyllands-Posten)

Læs mere: » Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018 (Maj 2018)

Udgivet i Dokumentation og analyse | Skriv en kommentar

Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018

“Har vi en regel, er vi fritaget for ansvar, og vi behøver ikke tænke selv. Regler sætter sund fornuft ud af kraft. Regler er som oftest firkantede og giver ikke plads til sund fornuft. Det fritager det enkelte menneske fra sin ret – men også sin pligt – til at tænke selv. For mange regler fratager os ikke bare vores motivation; de gør os også dummere. Vi skal ikke opbygge systemer, som bygger på regler og kontrol, og som professor i Statskundskab Gert Tinggaard Svendsen har sagt: »Kontrol er godt, men tillid er billigere«.”

Læs mere: » Bureaukraterne sender Danmark ad helvede til (Maj 2018), kronik af Øjvind Hulgaard, advokat, Højbjerg (Jyllands-Posten)

Snyd og fusk med borgernes personfølsomme data?

Stol ret konsekvent ikke på offentlige myndigheder i Danmark. De snyder, fusker og gambler fuldstændig anarkistisk forstyrret rundt med borgernes personfølsomme informationer.

Det er de offentlige myndighedernes (Og deres ansattes) opgave / ansvar at holde styr på borgernes personfølsomme data.

“Danmark har som medlemsland valgt også at kunne straffe offentlige myndigheder, der ikke har styr på reglerne. Her kan bøden beløbe sig til fire procent af den såkaldte driftsbevilling, dog maksimalt 16 millioner kroner.

* I Danmark er det Datatilsynet, der fører tilsyn med, at persondataloven overholdes af myndigheder og virksomheder.”

Læs mere: » FAKTA: Datasjusk koster snart virksomheder og myndigheder dyrt (Maj 2018)

“Nogen former for registersammenkøringer og anvendelse af personfølsomme oplysninger kan meget let få karakter af manipulation, hvis ikke anvendelsen sker i overensstemmelse med de grundlæggende retningslinier for videnskabsetik (Naturvidenskab, pseudovidenskab og pseudovidenskabelige effektmålinger (Statistik)).

Mange former for informationer er tids- og sted afhængige – og vil, hvis de bliver brugt på et andet tidspunkt i en eller anden sammenhæng – blive enten intetsigende, misvisende eller “varmluftige” (Overfladiske og stereotype).”

Læs mere: » Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Se konkrete eksempler: » Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018

“På pædagogik kurset på KUA – mødte jeg igen på “konceptet”. Selvets disciplinering. En ledelsesstil, der var velkendt – og blev beskrevet af forskellige teoretikere med kritiske øjne. En sammenblanding af ledelse og religion. En religion ved navn “selvudvikling”. Selvet som afgud. Underligt at den religion kvit og frit har kunnet brede sig i det offentlige rum. Når man tænker på, hvor meget debat og afstandsstagen der ellers er omkring religion, religiøse symboler og tro i det offentlige rum.

Hvordan hænger det sammen med tros og religionsfrihed?”

Læs mere: » Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

“Mennesker der får psykisk diagnoser er lige så forskellige som andre mennesker, og det er årsagerne der giver anledning til den psykiske ustabilitet også. Når man fremadrettet skal tænke i behandling, må det foregå med udgangspunkt i de individuelle årsager, der giver anledning til ustabiliteten.”

Læs mere: » Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

“Når man taler om tværfaglig koordinering, så forgår det ofte på en rationel og strukturel måde i for af ansvars- og opgavefordeling. Men det er ikke den form for koordinering, der er behov for indenfor det brede felt for psykisk overbelastning og ustabilitet. Det, der er behov for, er en grundfaglig koordinering, så at man indenfor for alle områder forholder sig til problemstillingerne ud fra det samme grundlæggende faglige paradigme.”

Læse mere: » UDVIKLINGSOMRÅDE: Fællessprogligt paradigme for psykiatri, specialpædagogik, socialpsykiatri, neuropsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø – og hjernens udvikling og lagerstyring (Juni 2016)

“Jeg har i eftermiddag været til en interessant konference inde på Christiansborg: Europa og forpligtigelserne i FN’s flygtningekonvention – i et historisk og aktuelt perspektiv.

Min egen personlige kritik, af den måde man har håndteret flygtningesituationen i Europa. Er og har hele tiden været, at flygtningene er blevet gidsler i et politisk magtspil.”

Læs mere: » EU og demokratiet (April 2016)

“Der ligger en høj grad af minoritetsdannelse og fastholdelse af minoritetsgrupperinger i at definere problemstillinger i relation til sociale grupperinger.

Ved at definere problemstillinger efter emner, definerer man samtidig en fælles konkret og objektiv problemstilling – som grundlag for arbejdet med at regulere vilkårene. Og skaber også et grundlag for ligeværdig dialog omkring løsningen af problemstillingerne.”

Læs mere: » Samfundspolitisk styring og regulering (Maj 2012)

“Hvor demokratisk er et demokrati, der bliver mere og mere uigennemskueligt for mange almindelige borgere?

Demokrati handler ikke kun om valghandlinger. Det handler også om muligheden for indsigt i de demokratiske processer.”

Læs mere: » Demokrati? (August 2011)

“Den form for magt som Foucault beskæftiger sig med, er den der ligger i samfundsstrukturen og samfundsnormen – ikke den der ligger i de demokratiske og juridiske magtinstanser.

Et eksempel på den magtinstans der ligger i normen og strukturen: Kan være arbejdsmarkedstilknytningen, som i vores samfund bliver tillagt en høj grad af identitetsskabende værdi.

Det har høj status at være karriereorienteret, veluddannet – og være forandringsparate og motiveret for løbende udvikling af viden og færdigheder. Det giver lav status at være ledig – og mangle ressourcer til selv at takle ledigheden.

Den problemstilling bliver forstærket af sociale projekter og analyser, der definerer befolkningsgrupper som enten ressourcestærke eller tabere i det officielle system. For ledige gælder der en rangering i matchgrupper, alt efter hvor tæt den enkelte er på at matche de krav der er defineret til en effektiv arbejdskraft.

I Foucaults perspektiv så påvirker den form for rangering vores måde at takle livet på. Vi påvirkes af frygten for at blive marginaliseret i forhold til samfundsnormen og samfundsstrukturen. Det er ikke juridisk kriminelt at være ressourcesvag i forhold til arbejdsmarkedet – men det har betydning for den sociale status i samfundet.

En anden central pointe hos Foucault, er det individuelle præg. Vi bliver alle defineret og registret individuelt – og dermed rangeret i forhold til hinanden. Og på den måde forbinder samfundsnormen og strukturen det særskilte / individuelle med mangfoldigheden – gennem en rangering.”

Læs mere: » Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi (2008 (April 2010)

Social- og sundhedsområdernes praksisfællesskaber

“Kontraktstyringsprincippet, har betydning for hvilken form for erfaringsdannelse der kommer til at præge den faglige praksis. Jo mere serviceydelserne bliver standardiseret og fastlagt i rutiner og tidsplaner gennem kontraktstyring, jo mindre bliver råderummet og incitamentet til at professionsmedarbejderen, udvikler og lære at anvende viden-i-handling og refleksion-i- handling. To former for erfaringsdannelse, der netop sigter mod situationsbetinget problemløsning af uforudsete variable, som arbejdet med mennesker netop er meget præget af. Ud fra dette perspektiv kan der opstå svigt, gennem professionsmedarbejderens manglende evne til at praktiserer refleksion-i-handling, når hverdagen møder på ustabile og uforudsigelige behov fra brugergruppen.

Incitamentet for at medarbejderen udvikler evnen til at praktisere refleksion-i-handling svækkes af det formelle lovpligtige krav om at medarbejderen praktiserer standardiserede serviceydelser.”

Læs mere: » Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management (2008 (April 2010)

“Habermas operer med to samfundssfærer, som fremgår af nedenstående figur.

Figur. 1.1.: Det moderne samfunds to-deling. Den materielle og den symbolske reproduktions områder kaldes hhv. systemverden og livsverden.

Den indslusningsproblematik, som jeg nævnte ovenfor, beskrives med Habermas’ teori, som en kolonialisering af livsverden.

Dette er illustreret i figur 1.2.

Figur 1.2.: Kolonialisering af livsverden.

Ifølge Habermas forstyrres den symbolske reproduktion ved denne kolonialisering, og krisetendenser af kulturel-, social- og psykologisk karakter, opstår.”

“En udvidelse af demokratiet, mener jeg kun kan ske ved en forenkling af systemverdenens magt- og arbejdsstruktur, og ikke udelukkende ved, som det ofte sker, at aktivere repræsentanter fra befolkningen i arbejdsprocessen.

Man kan bombardere folk med så meget, der skal tages stilling til, – at de aldrig får gjort op med deres egen moral. Og uden den stillingtagen, bliver menneskene ikke selvstændige og ansvarlige.

Systemet skal løsne sit greb, sine forsøg på skoling af folks bevidstheder, – at stjæle deres tanketid. I stedet skal folk have ren besked om virkeligheden, hvordan tingene er, hvordan de hænger sammen, i så enkel og klar en form som mulig. Og så kan folk selv vurdere deres virkelighed ud fra deres egen moral og reagere aktivt politisk og privat.”

Læs mere: » Habermas: Kolonialisering af livsverden (1991 (November 2009))

Snyd og fusk med borgernes personfølsomme data?

Stol ret konsekvent ikke på offentlige myndigheder i Danmark. De snyder, fusker og gambler fuldstændig anarkistisk forstyrret rundt med borgernes personfølsomme informationer.

Det er de offentlige myndighedernes (Og deres ansattes) opgave / ansvar at holde styr på borgernes personfølsomme data.

“Danmark har som medlemsland valgt også at kunne straffe offentlige myndigheder, der ikke har styr på reglerne. Her kan bøden beløbe sig til fire procent af den såkaldte driftsbevilling, dog maksimalt 16 millioner kroner.

* I Danmark er det Datatilsynet, der fører tilsyn med, at persondataloven overholdes af myndigheder og virksomheder.”

Læs mere: » FAKTA: Datasjusk koster snart virksomheder og myndigheder dyrt (Maj 2018)

“Nogen former for registersammenkøringer og anvendelse af personfølsomme oplysninger kan meget let få karakter af manipulation, hvis ikke anvendelsen sker i overensstemmelse med de grundlæggende retningslinier for videnskabsetik (Naturvidenskab, pseudovidenskab og pseudovidenskabelige effektmålinger (Statistik)).

Mange former for informationer er tids- og sted afhængige – og vil, hvis de bliver brugt på et andet tidspunkt i en eller anden sammenhæng – blive enten intetsigende, misvisende eller “varmluftige” (Overfladiske og stereotype).”

Læs mere: » Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Se konkrete eksempler: » Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Casestudie: Systemhenrettelsen 2012 – 2018 (Mit liv som hund / Forsøgsdyr)

Det er ikke lovligt at praktisere adfærdspsykologiske forsøg og eksperimenter med mennesker.

Så sådan noget er der ingen undskyldning for.

Læs mere: » Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018

Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler:

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016)

Læs mere: » Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

Udgivet i Borgerdannelse | Skriv en kommentar

Adfærdspsykologiske forsøg, grov vold og mord som ”behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018

Det er ikke lovligt at praktisere adfærdspsykologiske forsøg og eksperimenter med mennesker.

Så sådan noget er der ingen undskyldning for.

Læs mere: » Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

Snyd og fusk med borgernes personfølsomme data?

Stol ret konsekvent ikke på offentlige myndigheder i Danmark. De snyder, fusker og gambler fuldstændig anarkistisk forstyrret rundt med borgernes personfølsomme informationer.

Det er de offentlige myndighedernes (Og deres ansattes) opgave / ansvar at holde styr på borgernes personfølsomme data.

“Danmark har som medlemsland valgt også at kunne straffe offentlige myndigheder, der ikke har styr på reglerne. Her kan bøden beløbe sig til fire procent af den såkaldte driftsbevilling, dog maksimalt 16 millioner kroner.

* I Danmark er det Datatilsynet, der fører tilsyn med, at persondataloven overholdes af myndigheder og virksomheder.”

Læs mere: » FAKTA: Datasjusk koster snart virksomheder og myndigheder dyrt (Maj 2018)

“Nogen former for registersammenkøringer og anvendelse af personfølsomme oplysninger kan meget let få karakter af manipulation, hvis ikke anvendelsen sker i overensstemmelse med de grundlæggende retningslinier for videnskabsetik (Naturvidenskab, pseudovidenskab og pseudovidenskabelige effektmålinger (Statistik)).

Mange former for informationer er tids- og sted afhængige – og vil, hvis de bliver brugt på et andet tidspunkt i en eller anden sammenhæng – blive enten intetsigende, misvisende eller “varmluftige” (Overfladiske og stereotype).”

Læs mere: » Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018

“Har vi en regel, er vi fritaget for ansvar, og vi behøver ikke tænke selv. Regler sætter sund fornuft ud af kraft. Regler er som oftest firkantede og giver ikke plads til sund fornuft. Det fritager det enkelte menneske fra sin ret – men også sin pligt – til at tænke selv. For mange regler fratager os ikke bare vores motivation; de gør os også dummere. Vi skal ikke opbygge systemer, som bygger på regler og kontrol, og som professor i Statskundskab Gert Tinggaard Svendsen har sagt: »Kontrol er godt, men tillid er billigere«.”

Læs mere: » Bureaukraterne sender Danmark ad helvede til (Maj 2018), kronik af Øjvind Hulgaard, advokat, Højbjerg (Jyllands-Posten)

Læs mere: » Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018 (Maj 2018)

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Se konkrete eksempler: » Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Diabetes 1 – En somatisk sygdom – og en sundhedsskadelig psykisk selvkontrollerende behandlingsstrategi

“I det følgende er der et tilbage- og overblik over de sidste 21 års behandlingsstrategier på diabetesområdet – og hvad der reelt er sket af brydninger…

Diabetesområdet behandler ikke mennesker – men et statisk og stereotypt billede af “verden”…

Det, der karakteriserer diabetesområdet, er en kontrolleret koncepttankegang – hvor kostplaner bliver brugt som centrum for behandlingen, insulinen tilpasses dernæst kostplanerne – og til sidst kommer så “livet” – som så skal tilpasses konstruktionen – for at behandlingen fungerer.

På den måde, kan mennesket helt “forsvinde” i en kontrolleret tilpasning til et kostcentreret livsstilskoncept.”

Læs mere: » Diabetes 1 – En somatisk sygdom – og en psykisk selvkontrollerende behandlingsstrategi… (November 2011)

“Hvad der ligger til grund for, at man indenfor den massegrav, der officielt kaldes det diabetisk behandlingsområde opfatter praktisk simple ting, som at lære at måle blodsukre og tælle kulhydrater i kosten, som en videnskabelig kompleksitet, der kræver nogle forudsætninger på niveau med en professor. Det ved jeg ikke. Blandt normalt civiliserede mennesker, der er nogenlunde “raske” i den øverste etage, bliver matematik på 1 – 2 klasses niveau og viden om kulhydratindholdet i kosten ikke opfattet som noget, der kommer i nærheden af noget, der ligefrem kan kaldes videnskabelig kompliceret. Men i Danmark bliver det brugt som undskyldning for at lemlæste og myrde mennesker med diabetes 1.”

Læs mere: » Grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Maj 2018)

Min folder om diabetes 1: » Diabetes 1 – Enkel beskrivelse (Folder)

Min private hjemmeside om diabetes 1: » Livet med diabetes 1

Diabetesforeningen støtter forslag om kommercielt salg af borgerens sundhedsdata

Nå – så er diabetesforeningen, så småt ved at vågne op til virkelighedens verden – og vil forsøge at gøre noget konstruktivt for os med diabetes 1. Det har de da været meget, meget længe om!

“En ny undersøgelse fra YouGov viser, at halvdelen af danskerne ikke ved, hvad type 1-diabetes er. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse.

Blandt de adspurgte svarede næsten halvdelen, at usund livsstil – manglende motion og usund mad – er skyld i type 1-diabetes. Og 24 procent tror, at børn kan vokse sig fra sygdommen.

Det vækker bekymring hos Diabetesforeningen.

»Jeg vil gerne slå fast, at type 1-diabetes kan ramme alle. Sygdommen rammer tilfældigt – og kan hverken forebygges eller helbredes,« siger administrerende direktør, Henrik Nedergaard.”

Læs mere: » Halvdelen af danskerne tager fejl om udbredt sygdom: Den kan ramme alle (Maj 2018)

Det kunne jeg godt have brugt for 25, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2 og 1 år siden!

Det kunne have sparet mig og mit liv for mange unødvendige problemer!

Men den gang var det åbenbart ikke særlig “vigtigt” og “interessant”?

Gad vide hvorfor den lidt forkrampede pressemeddelelse først kom umiddelbart efter, at et flertal i folketinget havde besluttet af afskaffe det individuelle personlige samtykke i forbindelse med borgernes deltagelse i kommercielle sundhedsforsøg? Den kunne jo også være kommet 1 uge før? 1 år før? 5 år før? 20 år før? 25 år før? For det er jo ikke en videnskabelig nyhed! Det har man da vidst i mange år.

Gad vide hvorfor diabetesforeningen opfatter personligt samtykke ved deltagelse i forsøg som et problem, de gerne vil have afskaffet?

Der er da ingen normalt civiliseret patientforening (Eller interesseorganisation), der i ramme alvor går ind for en afskaffelse af det personlige samtykke i forbindelse med deltagelse i sundhedsforsøg!

Tværtimod! Alle normalt civiliserede patientforeninger og interesseorganisationer kæmper da med næb og klør for at beskytte patienter og borgere imod tvangsdeltagelse i kommercielle sundhedsforsøg!

“»Det specielle ved Danmark er, at vi ikke blot har biobanker, men samtidig kan samkøre alle registrene, så vi faktisk kunne gøre det samme, som både Facebook og Youtube ønsker at gøre, men på en sikker måde i forhold til borgerne,« siger Allan Flyvbjerg, direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen og et af medlemmerne af det såkaldte vækstteam.

»Danskerne stiller generelt gerne deres data til rådighed for at kunne hjælpe deres medborgere. Vi skal bruge danske sundhedsdata på en sikker måde, så vi i samarbejde med både danske og udenlandske firmaer på dansk grund kan forbedre behandling og forebyggelse,« siger Allan Flyvbjerg.

Han ser ikke et problem i, at hverken Danmark eller virksomheder, der flytter hertil, kan tjene penge som konsekvens af deres forskning:

»Der er et humanitært, men også i visse tilfælde et monetært afkast af at bruge de danske sundheds­data, men det sker jo, fordi vi hjælper medborgerne i Danmark og rundt­omkring i verden. Jeg har intet problem med, at der som noget sekundært er firmaer, der tjener penge samtidig.«”

Læs mere: » Diabetesforeningen støtter forslag om kommercielt salg af borgerens sundhedsdata (Januar 2018)

Min egen folder om diabetes 1: » Diabetes 1 – Enkel beskrivelse (Folder)

Min private hjemmeside om diabetes 1: » Livet med diabetes 1

Den individuelle helbredshistorik er central til forebyggelse af fejlbehandling

“I et sundhedsvæsen, hvor samarbejdsrelationerne fungerer meget dårligt, kan det være nødvendigt at lave sin egen sammenhængende helbredshistorik, for at fastholde et seriøst fokus på eget liv og helbred i relation til sundhedsvæsnet.”

» Udviklingsområde på tværs af kulturen: Helbredshistorik (Marts 2017)

Det religiøse transformationskoncept som “omstillingsmetode” i jobcentrene (2012 – 2018)

“Hvad der lægger til grund for, at højborgen af danske intelligens af primitive voldspsykopater i jobcentrene opfatter det som en psykiatrisk gåde, at hvis man (som jeg gjorde i perioden 2010 – 2012) – går ind og laver en grundlæggende opfølgning på alt det, der ligger bagud – og omsætter det til nogle lidt mere fleksible fagligt erhvervsrettede opgaveprofiler, så kan det kun lade sig gøre på en måde for det enkelte menneske. Det ved jeg ikke. For hvert enkelt menneske har da kun en baggrundshistorik. Så det burde da være banal logik – for et hvilket som helst normalt civiliseret menneske – der er nogenlunde “rask” i den øverste etage? Alt andet vil da kræve noget overnaturligt.”

Læs mere: » Grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Maj 2018)

Integrationsydelsen 2016

Ja – for mit vedkommende tog det et år at få rettet fejlen. For det var en åbenlys fejl. Jeg røg ikke over i den kategori, fordi jeg havde opholdt mig i udlandet. Men fordi jeg havde stået uden indkomst i en periode.

Og det smadrede så hele mit liv igen, igen!

Her kom så mordforsøget på banen. For de mente så, at den fejl bedst blev rettet ved at slå mig ihjel! Det er typisk for den offentlige systemverden. Den måde de retter fejl på – det er ved at slå borgerne ihjel!

Og hvis man samtidig laver dokumentfalsk – ved at slette alt baggrundshistorikken – både i journalerne i sundhedsvæsnet og dit CV – og eksamensbeviser? Ja – så kan man opfinde en fantastisk sørøverhistorie om stort set næsten hvad som helst, der efterfølgende kan retfærdiggøre det hele?

For så kan de stakkels offentlige systemansatte fremstå som de perfekte og ufejlbarlige – der passer godt på samfundet – og samfundets regler!

Men de gjorde det mod bedre vidende. De løj! For de havde fået alt den nødvendige baggrundsdokumentation.

Det der er relevant at hæfte sig ved, i forbindelse med indførelsen af integrationsydelsen i 2016, er, at der sker en administrativ / “maskinel” overflytning til ydelsen. Og det betyder, at en hel del af dem (Blandt andet mig selv), der røg over på ydelsen, aldrig skulle være flyttet over på den. Det vidste man allerede, da loven blev vedtaget. Så der ville blive en hel del fejl! Så det vidste de ansatte godt! Og når man på den måde laver generelle administrative / maskinelle fejl – så burde de ansatte jo være lidt mere kvikke til at rette dem? Det er sådan en form for “bagvendt sagsbehandling”! Men det gjorde de så ikke. Tværtimod! De begyndte fuldstændig psykopatisk forstyrret at terrorisere mennesker! Det kunne da ikke komme som et chok for de ansatte, at det administrative / maskinelle producere gav anledning til en hel de fejl? Det vidste alt og alle da! Undtagen dem, der var ansat i jobcentrene? Det virker da underligt? Noget må de da vide? De kan da ikke undskylde sig med at være 100 % uvidende om stort set alt?

Læs mere om integrationsydelsen: » I dag ryger Charlotte på integrationsydelse: “Det virker fuldstændig absurd” (Juli 2016)

Erhvervsrettede opgaveprofiler (2010 – 2017)

Det opgaverettede udspil, jeg lavede i en selvbetalt pause (2010 – 2012). Og så er der siden hen kommer noget supplerende til.

» Dialog & Opgave

» Udredning, dokumentation og analyse

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave juni 2016)

Konkrete eksempler på komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018:

» Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

» Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

» Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

» Praksis-design

» UD-trykkeriet

Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

En af mine erhvervsrettede opgaveprofiler:

» Komplekse udredninger (Redigeret udgave fra juni 2016)

Læs mere: » Komplekse udredninger i perioden 2010 – 2018

Erhvervsrettet opgaveprofil: Projektmedarbejder

En anden af mine erhvervsrettede opgaveprofiler.

Opslag på Facebook 31. maj 2016

Projektmedarbejder til udviklingsprojekter der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt.

Har I nogle ideer til udviklingsprojekter, der stabiliserer sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle område, som I ønsker beskrevet som konkrete projektforslag (Formål, interessenter, tidsplan, ressourceplan, budget mm), der kan ligge til grund for noget ansøgning om økonomisk støtte og realisering, så kan jeg tilbyde at lave projektbeskrivelserne i forbindelse med en 4 ugers praktik på minimum 25 timer om ugen.

Jeg bor på Amager, så praktikstedet skal helst ligge i Københavnsområdet. Jeg bor tæt på metro, og har derved let adgang til kollektiv transport i Storkøbenhavn.

Der kræves ikke nogen speciel godkendelse for at oprette en praktikaftale. Det eneste krav er, at ansættelsesstedet skal have et virksomhedsnummer, der gør, at man kan have mennesker ansat.

Blanketten der skal udfyldes kan findes på Jobnets hjemmeside, under blanketter: https://info.jobnet.dk/blanketter, og den blanket der skal bruges, er den der hedder ab.131: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab131.pdf

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering, logistik og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Jeg har endvidere stor erfaring med muligheder og begrænsninger på de digitale netværk. Fælles for den form for sociale platforme er, at det kan blive problematisk med fælles erfaringsdannelse blandt mennesker, der ikke kender hinanden i den fysik konkrete verden, fordi fortolkningsfrihederne er langt større. Det kræver stor livserfaring – og træning i at agere i forskellige sociale miljøer i den konkrete “virkelighedens verden”, at være i stand til at vurdere mennesker – og forholde sig konstruktivt til debatter og erfaringsdannelse på de digitale netværk.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig
planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA.

Læs mere om min erfaringsbaggrund i mit CV.

På forhånd tak

Venlig hilsen Ulla…

Min baggrundserfaring fremgår af mit CV: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/CV-ullatn.pdf

Konkret eksempel på udviklingsprojekt der kan stabilisere sammenhængskraften indenfor det tværfaglige og tværkulturelle felt:

“Der findes flere forskellige former for lovgivning i det danske samfund.

Men når man kommer i nærheden af jobcentrene, så træder man ind i et anarkistisk ingenmandsland. I alt fald tilsyneladende.

Der har på et tidligere tidspunkt været et konkret spørgsmål til beskæftigelsesministeren om, hvorvidt jobcentrenes regelfortolkning “overtrumfer” alt anden lovgivning i det danske samfund.

Og der var svaret nej! Så jobcentrenes administrative praksis må ikke have en karakter, der tilsidesætter alt anden lovgivning.

Nu er jeg ikke jurist. Men jeg kender alligevel dansk lovgivning. Ikke som konkrete paragraffer. Men mere som borger, der ved, at der er ting, der ikke er lovligt. I alt fald ikke uden for jobcentrene.

Og dem tager vi lige et par stykker af.”

Læs mere: » Jobcentrenes kreative og anarkistiske regeltolkning i relation til anden lovgivning

Genetablering af livshistorik

“Hvis mennesker kommer ud for alt for mange varmluftige og fragmenterede skift i livet, så kan den sammenhængene livshistorik godt blive flosset godt ud i tovene. Og det er ikke særlig sundt.

En idé til en systematisk måde at genetablere livshistorikken på, er ved en systematisk opremsning af de ting, der er sket – men med en subjektiv evaluering af, hvad der var godt, skidt og lærerigt ved de forskellige oplevelser, for at få noget subjektiv tyngde og fylde ind i historikken. Det er som oftest den subjektive tyngde og fylde, der går tabt, når mennesker bliver flosset ud i tovene i det varmluftige og fragmenterede.”

Læs mere: » Koordinerende krykker & Fællessproglige referencer: Genetablering af livshistorikken (Maj 2015)

Min egen livshistorik: » HER

Sundhedsprofiler og videnskabsetik

Den måde, man kan forsøge at fastholde noget civiliseret fornuft i relation til de religiøse transformationskoncepter, som de dyrker i den offentlige sektor i Danmark, er ved at fastholde den basale videnskabsetisk.

» Sundhedsprofiler – Videnskabsetik og behandlingstilbud (April 2015)

» Videnskab, pseudovidenskab – og uvidenskabelige pseudosandheder… (Juli 2014)

» Videnskab, pseudovidenskab – og pseudovidenskabelig anvendelse af det videnskabelige… (April 2012)

» Hvad er et teoretisk perspektiv? (Juni 2011)

Ulovlige adfærdspsykologiske forsøg og eksperimenter med mennesker

Det er ikke lovligt at praktisere adfærdspsykologiske forsøg og eksperimenter med mennesker.

Så sådan noget er der ingen undskyldning for.

Læs mere: » Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

Snyd og fusk med borgernes personfølsomme data?

Stol ret konsekvent ikke på offentlige myndigheder i Danmark. De snyder, fusker og gambler fuldstændig anarkistisk forstyrret rundt med borgernes personfølsomme informationer.

Det er de offentlige myndighedernes (Og deres ansattes) opgave / ansvar at holde styr på borgernes personfølsomme data.

“Danmark har som medlemsland valgt også at kunne straffe offentlige myndigheder, der ikke har styr på reglerne. Her kan bøden beløbe sig til fire procent af den såkaldte driftsbevilling, dog maksimalt 16 millioner kroner.

* I Danmark er det Datatilsynet, der fører tilsyn med, at persondataloven overholdes af myndigheder og virksomheder.”

Læs mere: » FAKTA: Datasjusk koster snart virksomheder og myndigheder dyrt (Maj 2018)

“Nogen former for registersammenkøringer og anvendelse af personfølsomme oplysninger kan meget let få karakter af manipulation, hvis ikke anvendelsen sker i overensstemmelse med de grundlæggende retningslinier for videnskabsetik (Naturvidenskab, pseudovidenskab og pseudovidenskabelige effektmålinger (Statistik)).

Mange former for informationer er tids- og sted afhængige – og vil, hvis de bliver brugt på et andet tidspunkt i en eller anden sammenhæng – blive enten intetsigende, misvisende eller “varmluftige” (Overfladiske og stereotype).”

Læs mere: » Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018

“Har vi en regel, er vi fritaget for ansvar, og vi behøver ikke tænke selv. Regler sætter sund fornuft ud af kraft. Regler er som oftest firkantede og giver ikke plads til sund fornuft. Det fritager det enkelte menneske fra sin ret – men også sin pligt – til at tænke selv. For mange regler fratager os ikke bare vores motivation; de gør os også dummere. Vi skal ikke opbygge systemer, som bygger på regler og kontrol, og som professor i Statskundskab Gert Tinggaard Svendsen har sagt: »Kontrol er godt, men tillid er billigere«.”

Læs mere: » Bureaukraterne sender Danmark ad helvede til (Maj 2018), kronik af Øjvind Hulgaard, advokat, Højbjerg (Jyllands-Posten)

Læs mere: » Demokrati, bureaukrati, stats- og borgerdannelse i Danmark i perioden 1991 – 2018 (Maj 2018)

Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Der eksisterer ingen retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark.

Der hersker totalt anarki.

Se konkrete eksempler: » Manglende retssikkerhed for udsatte borgere i Danmark i perioden 1989 – 2018

Udgivet i Etik og grænser | Skriv en kommentar

Implementering af forbedret psykiatri?

Aktuelle problemstillinger

Aktuelle problemstillinger med journalsystemet, personalemangel på sygehusene og samarbejdskulturen i den offentlige sektor.

Se konkrete eksempler: » Idéskitse til overordnet organisationsplan til implementering af forbedret psykiatri (Marts 2018)

Læs mere og se flere eksempler: » Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018) (Maj 2018)

UDVIKLINGSOMRÅDE: Fællessprogligt paradigme for psykiatri, specialpædagogik, socialpsykiatri, neuropsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø – og hjernens udvikling og lagerstyring

“Når man taler om tværfaglig koordinering, så forgår det ofte på en rationel og strukturel måde i for af ansvars- og opgavefordeling. Men det er ikke den form for koordinering, der er behov for indenfor det brede felt for psykisk overbelastning og ustabilitet. Det, der er behov for, er en grundfaglig koordinering, så at man indenfor for alle områder forholder sig til problemstillingerne ud fra det samme grundlæggende faglige paradigme.”

Læse mere: » UDVIKLINGSOMRÅDE: Fællessprogligt paradigme for psykiatri, specialpædagogik, socialpsykiatri, neuropsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø – og hjernens udvikling og lagerstyring (Juni 2016)

Konkrete praksiserfaringer med udvikling af sociale kompetencer

“Mennesker der får psykisk diagnoser er lige så forskellige som andre mennesker, og det er årsagerne der giver anledning til den psykiske ustabilitet også. Når man fremadrettet skal tænke i behandling, må det foregå med udgangspunkt i de individuelle årsager, der giver anledning til ustabiliteten.”

Læs mere: » Forbedret psykiatri? (April 2017)

“Hjernen er en muskel – og det er kun de sider / færdigheder, der bliver stimuleret med “udfordringer”, der udvikler sig. De sider af “muskulaturen” der ikke får træning – bliver “slappe” / “underudviklede”.

I en fragmenteret “verden”, får mennesker ikke udviklet evnen til at tænke i “helheder”, Og mister måske også “sansen” for menneskelig realisme i vurderingen af situationer og andre mennesker?”

Læs mere: » En skole for hele hjernen (April 2017)

» Neuropædagogik – En skole for hele hjernen, af Matti Bergström, 1998

» Matti Bergström

» Hjernen går i stå, af Anette Wiborg, Folkeskolen.dk

» Institution siger nej til iPads og digital læring (Maj 2018)

» Digital læring: Askelæ og andre institutioner må droppe iPad (November 2016)

Udgivet i ...udviklingsområder på tværs af kulturen | Skriv en kommentar

Adfærdspsykologiske eksperimenter med religiøse transformationskoncepter i den offentlige sektor i Danmark (1996 – 2018)

Social kontrol med religiøse / mentale transformationskoncepter

“På pædagogik kurset på KUA – mødte jeg igen på “konceptet”. Selvets disciplinering. En ledelsesstil, der var velkendt – og blev beskrevet af forskellige teoretikere med kritiske øjne. En sammenblanding af ledelse og religion. En religion ved navn “selvudvikling”. Selvet som afgud. Underligt at den religion kvit og frit har kunnet brede sig i det offentlige rum. Når man tænker på, hvor meget debat og afstandsstagen der ellers er omkring religion, religiøse symboler og tro i det offentlige rum.

Hvordan hænger det sammen med tros og religionsfrihed?”

Læs mere: » På “tværs” – af en “guru”… (Maj 2012)

» Social kontrol: Borgerdannelse, trivselsproblemer og folkedrab (Maj 2018)

» “Følsomhedens etik – Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management”, af Kirsten Marie Bovbjerg, 2001

Psykologi eller religion?

“Styrketesten er baseret på forskning i positiv psykolog, hvor forskere har gennemgået over 200 centrale kulturelle og værdiladede skrifter – lige fra Bibelen og Koranen over livsfilosofiske skrifter fra Østen til populære bøger som Harry Potter. Ud fra det har de fundet frem til 24 styrker og dyder, der går på tværs af kulturer i hele verden, under kategorierne: Visdom; Mod; Medmenneskelighed og kærlighed; Retfærdighed; Selvbeherskelse; Og Transcendens.

Testen hører dermed ind under det, der kan kaldes NEW AGE eller NEW AGE inspireret.”

Læs mere: » Det universelle sprog, der definerer det gode? (Oktober 2014)

Det religiøse transformationskoncept som ledelsesmetode på bosted for voksne udviklingshæmmede (2006 – 2008)

“Det, der gik galt, var et helt urealistisk og forceret tempo ved implementeringen. De fysiske rammer var ikke i orden, før man begyndte at ville have det til at fungere. En anden problematisk ting, var implementeringen af selvrealisering og selvstyrende teams som organisationsform. Det er det, der svarer til mangel på synlig ledelse. Det er en ret effektiv måde, at spille medarbejderne ud mod hinanden på, mens ledelsen kører frihjul, ved hele tiden at skyde aben i hovedet på medarbejderne.”

Læs mere: » Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 3 (Det specialpædagogiske område 2/2) (2006 – 2007 (Oktober 2013))

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management (2008 (April 2010))

Det religiøse transformationskoncept som “omstillingsmetode” i jobcentrene (2012 – 2018)

“Hvad der lægger til grund for, at højborgen af danske intelligens af primitive voldspsykopater i jobcentrene opfatter det som en psykiatrisk gåde, at hvis man (som jeg gjorde i perioden 2010 – 2012) – går ind og laver en grundlæggende opfølgning på alt det, der ligger bagud – og omsætter det til nogle lidt mere fleksible fagligt erhvervsrettede opgaveprofiler, så kan det kun lade sig gøre på en måde for det enkelte menneske. Det ved jeg ikke. For hvert enkelt menneske har da kun en baggrundshistorik. Så det burde da være banal logik – for et hvilket som helst normalt civiliseret menneske – der er nogenlunde “rask” i den øverste etage? Alt andet vil da kræve noget overnaturligt.”

Læs mere: » Grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Maj 2018)

Erhvervsrettede opgaveprofiler (2010 – 2017)

Det opgaverettede udspil, jeg lavede i en selvbetalt pause (2010 – 2012) . Og så er der siden hen kommer noget supplerende til.

» Dialog & Opgave

» Praksis-design

» UD-trykkeriet

Genetablering af livshistorik

“Hvis mennesker kommer ud for alt for mange varmluftige og fragmenterede skift i livet, så kan den sammenhængene livshistorik godt blive flosset godt ud i tovene. Og det er ikke særlig sundt.

En idé til en systematisk måde at genetablere livshistorikken på, er ved en systematisk opremsning af de ting, der er sket – men med en subjektiv evaluering af, hvad der var godt, skidt og lærerigt ved de forskellige oplevelser, for at få noget subjektiv tyngde og fylde ind i historikken. Det er som oftest den subjektive tyngde og fylde, der går tabt, når mennesker bliver flosset ud i tovene i det varmluftige og fragmenterede.”

Læs mere: » Koordinerende krykker & Fællessproglige referencer: Genetablering af livshistorikken (Maj 2015)

Min egen livshistorik: » HER

Ulovlige adfærdspsykologiske forsøg, vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018

“Hvad der ligger til grund for, at man indenfor den massegrav, der officielt kaldes det diabetisk behandlingsområde opfatter praktisk simple ting, som at lære at måle blodsukre og tælle kulhydrater i kosten, som en videnskabelig kompleksitet, der kræver nogle forudsætninger på niveau med en professor. Det ved jeg ikke. Blandt normalt civiliserede mennesker, der er nogenlunde “raske” i den øverste etage, bliver matematik på 1 – 2 klasses niveau og viden om kulhydratindholdet i kosten ikke opfattet som noget, der kommer i nærheden af noget, der ligefrem kan kaldes videnskabelig kompliceret. Men i Danmark bliver det brugt som undskyldning for at lemlæste og myrde mennesker med diabetes 1.”

Læs mere: » Grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Maj 2018)

Den individuelle helbredshistorik er central til forebyggelse af fejlbehandling

“I et sundhedsvæsen, hvor samarbejdsrelationerne fungerer meget dårligt, kan det være nødvendigt at lave sin egen sammenhængende helbredshistorik, for at fastholde et seriøst fokus på eget liv og helbred i relation til sundhedsvæsnet.”

» Udviklingsområde på tværs af kulturen: Helbredshistorik (Marts 2017)

Sundhedsprofiler og videnskabsetik

Den måde, man kan forsøge at fastholde noget civiliseret fornuft i relation til de religiøse transformationskoncepter, som de dyrker i den offentlige sektor i Danmark, er ved at fastholde den basale videnskabsetisk.

» Sundhedsprofiler – Videnskabsetik og behandlingstilbud (April 2015)

» Videnskab, pseudovidenskab – og uvidenskabelige pseudosandheder… (Juli 2014)

» Videnskab, pseudovidenskab – og pseudovidenskabelig anvendelse af det videnskabelige… (April 2012)

» Hvad er et teoretisk perspektiv? (Juni 2011)

UDVIKLINGSOMRÅDE: Fællessprogligt paradigme for psykiatri, specialpædagogik, socialpsykiatri, neuropsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø – og hjernens udvikling og lagerstyring

“Når man taler om tværfaglig koordinering, så forgår det ofte på en rationel og strukturel måde i for af ansvars- og opgavefordeling. Men det er ikke den form for koordinering, der er behov for indenfor det brede felt for psykisk overbelastning og ustabilitet. Det, der er behov for, er en grundfaglig koordinering, så at man indenfor for alle områder forholder sig til problemstillingerne ud fra det samme grundlæggende faglige paradigme.”

Læse mere: » UDVIKLINGSOMRÅDE: Fællessprogligt paradigme for psykiatri, specialpædagogik, socialpsykiatri, neuropsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø – og hjernens udvikling og lagerstyring (Juni 2016)

Implementering af forbedret psykiatri?

Aktuelle problemstillinger med journalsystemet, personalemangel på sygehusene og samarbejdskulturen i den offentlige sektor.

Læs mere og se konkrete eksempler: » Implementering af forbedret psykiatri? (Maj 2018)

Udgivet i Etik og grænser | Skriv en kommentar

Social kontrol: Borgerdannelse, trivselsproblemer og folkedrab


Læse mere: » Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi (April 2010)

“Hvordan udvikler et folkedrab sig, og hvad får mennesker til at slå deres medmennesker ihjel? Hvilke advarselstegn bør man være opmærksom på, og hvad kan man gøre for at stoppe udviklingen i tide? Gregory Stanton har set på hvilke faktorer, der før har ledt til folkedrab og har et bud på hvordan man kan komme svarene på disse spørgsmål et skridt nærmere.”

Læs Mere: » Stanton: Folkedrab som stadier

» Om vrede hos social modstand: Derfor mister borgere besindelsen (Maj 2018)

» Habermas: Kolonialisering af livsverden (1991 (November 2009))

Diagnoser og tankesystemer

“Når vi bygger hele den sociale samfundsmodel på en systembaseret registrering af individets “tilhørsforhold” til de mange forskellige roller, diagnosekonstruktioner og minoritetskarakteristikker, bliver det for alvor absurd. For så bliver den enkeltes muligheder for helstøbte liv, “helbredelse” og “normalintegration” koblet op på, i hvilken udstrækning det kan lade sig gøre at revolutionere hele samfundsmodellen af roller, diagnosekonstruktioner og minoritetskarakteristikker.

Så får vi fænomenet – de fremmedgjorte samfundsborgere, der bliver påduttet en ydre stereotyp identitet, der slet ikke handler om dem. De stereotype identiteter er andre menneskers opfindelse.”

Læs mere: » Diagnoser og tankesystemer (Marts 2014)

» Sundhedsprofiler – Videnskabsetik og behandlingstilbud (April 2015)

» Habermas: Kolonialisering af livsverden (1991 (November 2009))

Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik


“Hvad der lægger til grund for, at højborgen af danske intelligens af primitive voldspsykopater i jobcentrene opfatter det som en psykiatrisk gåde, at hvis man (som jeg gjorde i perioden 2010 – 2012) – går ind og laver en grundlæggende opfølgning på alt det, der ligger bagud – og omsætter det til nogle lidt mere fleksible fagligt erhvervsrettede opgaveprofiler, så kan det kun lade sig gøre på en måde for det enkelte menneske. Det ved jeg ikke. For hvert enkelt menneske har da kun en baggrundshistorik. Så det burde da være banal logik – for et hvilket som helst normalt civiliseret menneske – der er nogenlunde “rask” i den øverste etage? Alt andet vil da kræve noget overnaturligt.”

Læs mere: » Grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Maj 2018)

Nogen former for registersammenkøringer og anvendelse af personfølsomme oplysninger kan meget let få karakter af manipulation, hvis ikke anvendelsen sker i overensstemmelse med de grundlæggende retningslinier for videnskabsetik (Naturvidenskab, pseudovidenskab og pseudovidenskabelige effektmålinger (Statistik)).

Mange former for informationer er tids- og sted afhængige – og vil, hvis de bliver brugt på et andet tidspunkt i en eller anden sammenhæng – blive enten intetsigende, misvisende eller “varmluftige” (Overfladiske og stereotype).

Borgerne er jo bare gidsler i alt det komplekse rod. Og det er mere eller mindre håbløst at trænge igennem overfor det. Men de ansatte må da kende de administrative problemer, der eksisterer internt på deres arbejdspladser?

Læse mere: » Anvendelse af personfølsomme oplysninger, digital personlig profilering, sundhedsprofiler og videnskabsetik (Maj 2018)

» Sundhedsprofiler – Videnskabsetik og behandlingstilbud (April 2015)

» Habermas: Kolonialisering af livsverden (1991 (November 2009))

Rationalisering af den mentale og spirituelle livsdimension (Mentale transformationskoncepter)


“Det, der gik galt, var et helt urealistisk og forceret tempo ved implementeringen. De fysiske rammer var ikke i orden, før man begyndte at ville have det til at fungere. En anden problematisk ting, var implementeringen af selvrealisering og selvstyrende teams som organisationsform. Det er det, der svarer til mangel på synlig ledelse. Det er en ret effektiv måde, at spille medarbejderne ud mod hinanden på, mens ledelsen kører frihjul, ved hele tiden at skyde aben i hovedet på medarbejderne.”

Læs mere: » Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 3 (Det specialpædagogiske område 2/2) (2006 – 2007 (Oktober 2013))

“På pædagogik kurset på KUA – mødte jeg igen på “konceptet”. Selvets disciplinering. En ledelsesstil, der var velkendt – og blev beskrevet af forskellige teoretikere med kritiske øjne. En sammenblanding af ledelse og religion. En religion ved navn “selvudvikling”. Selvet som afgud. Underligt at den religion kvit og frit har kunnet brede sig i det offentlige rum. Når man tænker på, hvor meget debat og afstandsstagen der ellers er omkring religion, religiøse symboler og tro i det offentlige rum.

Hvordan hænger det sammen med tros og religionsfrihed?”

Læs mere: » På “tværs” – af en “guru”… (Maj 2012)

» Implementeringen af trosfrihed kræver en adskillelse mellem statsdannelse, kultur og religion. (Juni 2016)

» Habermas: Kolonialisering af livsverden (1991 (November 2009))

Grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018


“I det følgende er der et tilbage- og overblik over de sidste 21 års behandlingsstrategier på diabetesområdet – og hvad der reelt er sket af brydninger… Diabetesområdet behandler ikke mennesker – men et statisk og stereotypt billede af “verden”… Det, der karakteriserer diabetesområdet, er en kontrolleret koncepttankegang – hvor kostplaner bliver brugt som centrum for behandlingen, insulinen tilpasses dernæst kostplanerne – og til sidst kommer så “livet” – som så skal tilpasses konstruktionen – for at behandlingen fungerer. På den måde, kan mennesket helt “forsvinde” i en kontrolleret tilpasning til et kostcentreret livsstilskoncept.”

Læs mere: » Diabetes 1 – En somatisk sygdom – og en psykisk selvkontrollerende behandlingsstrategi… (November 2011)

“Hvad der ligger til grund for, at man indenfor den massegrav, der officielt kaldes det diabetisk behandlingsområde opfatter praktisk simple ting, som at lære at måle blodsukre og tælle kulhydrater i kosten, som en videnskabelig kompleksitet, der kræver nogle forudsætninger på niveau med en professor. Det ved jeg ikke. Blandt normalt civiliserede mennesker, der er nogenlunde “raske” i den øverste etage, bliver matematik på 1 – 2 klasses niveau og viden om kulhydratindholdet i kosten ikke opfattet som noget, der kommer i nærheden af noget, der ligefrem kan kaldes videnskabelig kompliceret. Men i Danmark bliver det brugt som undskyldning for at lemlæste og myrde mennesker med diabetes 1.”

Læs mere: » Grov vold og mord som “behandling” af mennesker med diabetes 1 – i perioden 1989 – 2018 (Maj 2018)

» Sundhedsprofiler – Videnskabsetik og behandlingstilbud (April 2015)

» Habermas: Kolonialisering af livsverden (1991 (November 2009))

UDVIKLINGSOMRÅDE: Fællessprogligt paradigme for psykiatri, specialpædagogik, socialpsykiatri, neuropsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø – og hjernens udvikling og lagerstyring“Når man taler om tværfaglig koordinering, så forgår det ofte på en rationel og strukturel måde i for af ansvars- og opgavefordeling. Men det er ikke den form for koordinering, der er behov for indenfor det brede felt for psykisk overbelastning og ustabilitet. Det, der er behov for, er en grundfaglig koordinering, så at man indenfor for alle områder forholder sig til problemstillingerne ud fra det samme grundlæggende faglige paradigme.”

Læse mere: » UDVIKLINGSOMRÅDE: Fællessprogligt paradigme for psykiatri, specialpædagogik, socialpsykiatri, neuropsykologi, stress og psykisk arbejdsmiljø – og hjernens udvikling og lagerstyring (Juni 2016)

» Sundhedsprofiler – Videnskabsetik og behandlingstilbud (April 2015)

» Habermas: Kolonialisering af livsverden (1991 (November 2009))

Udgivet i Borgerdannelse | Skriv en kommentar